Economía de los recursos naturales recursos no renovables

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 21 (5167 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Recursos non renovables

Samuel González Brantuas

INTRODUCCIÓN

• A economía dos recursos naturais pode definirse como o estudo de como a sociedade asigna recursos naturais escasos tales como reservas pesqueiras, plantacións de árbores, auga doce, petróleo, entre outros. • Debe distinguirse este concepto do de economía ambiental, cuxo obxecto de estudo é a forma en que son dispostos osresiduos, e a calidade resultante da auga, o aire e o chan como receptores dos devanditos residuos.

INTRODUCCIÓN • Os recursos naturais son o conxunto de elementos naturais que se encontran na natureza de forma non modificada, escasos con relación á súa demanda actual ou potencial.

• Os recursos naturais pódense dividir en renovables, que usualmente son organismos vivos que crecen e serenovan, como por exemplo a flora e a fauna, e non renovables, que se esgotan coa súa explotación, como por exemplo o petróleo e os depósitos de minerais (polo menos ata que se encontre unha forma económicamente eficiente de fabricar petróleo ou minerais).

INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

• Un recurso natural renovable presenta unha taxa de crecemento ou renovación significativa nunha escalaeconómica relevante de tempo.

• Un recurso natural non renovable enténdese como aquel cuxa utilización económica diminúe necesariamente as reservas. O ritmo de extracción é moito maior que o ritmo de produción xeolóxica, de maneira que para efectos prácticos, se considera a taxa de renovación nula.

INTRODUCCIÓN
• Os recursos naturais poden ser determinantes da posición económica dun país. Paísescon maiores Recursos Naturais no Mundo
• Actualmente, países desenvolvidos son relativamente independentes da súa dotación de recursos naturais, debido á súa grande apertura ao comercio internacional -ex. Xapón e Holanda- e/ou á súa grande infraestrutura de capital. Non obstante, a maioría dos países cuxa economía basease na importación de recursos naturais, son vulnerables ás flutuacións dosprezos internacionais das materias primas.

Vemos por exemplo que Perú (17%), México (15%) e China (13%) poseen as maiores cantidades de Prata, Estados Unidos produce o 42% do maíz, China o 31% do algodón e o 12% do oro, Arabia Saudita o 20% do petróleo, Rusia o 26% do gas natural e o 23% do diamante, Brazil o 19% da auga, Canadá o 23% do uranio, etc.

CONCEPTO E TIPOLOXÍA DOS RECURSOS NATURAIS• Recursos naturais: bens que provee a natureza, non feiros polo home, e que usamos para o consumo ou a producción doutros bens; “capital natural”.

• Recursos non renovables: a súa utilización ou consumo implica unha disminución permanente do stock, xa que ou non existe rexeneración ou abarca períodos excesivos. Ex.: enerxía térmica, petróleo.

• Recursos non renovables con servizosreciclables: o seu uso ou consumo implica unha disminución do stock, pero seguidamente son revertidas a outro estado útil por medio dun proceso industrial de recuperación (reusado ou reciclado). Ex.: aluminio, auga confinada.

• Recursos renovables: o seu uso ou consumo non implica o seu agotamento, é capaz de rexenerarse; o stock pode aumentar ou disminuir dependendo da cantidade que usamos. Ex.:bosques, auga fluvial, peixes, aire atmosférico.

CONDICIÓNS PARA A ÓPTIMA ASIGNACIÓN DOS RECURSOS NATURAIS
• Para que poida existir unha óptima asignación de recursos naturais nunha economía específica, requirese contar con dereitos de propiedade non atenuados, isto implica que ditos dereitos sexan: I) Completamente especificados en termos dos dereitos que acompañan a propiedade sobre o recurso,as restrizóns sobre eses dereitos e as penalizacións correspondentes á súa violación. II) Exclusivos, de tal forma que o individuo que posue ditos dereitos reciba as retribucións e as penalizacións correspondientes ao uso do recurso natural en cuestión. III) Trasferibeis, a efeitos de que os dereitos sobre o uso dos recursos naturais estexan en mans de quen teñen a capacidade de os conducir ao...
tracking img