Economia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1827 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema:10, Desocupació i cicles econòmics.

1.Desocupació
La desocupació és la situació que afronten els treballadors que, tot i estar en condicions de fer una feina remunerada, no troben ocupació.
S'anomena població activa el conjunt d'individus d'una societat que, estant en edat de treballar i capacitats per fer-ho, tentn o volen tenir una feina remunerada. |
La població activa estàformada per les persones ocupades i pels aturars. La població inactiva comp`ren els menors d'edat, els jubilats, els incapacitats, els estudiants i les persones que, pel fet de treballar a casa per a la seva família, no poden tenir feina remunerada fora de la llar.

1.1Les dades de l'ocupació
Per descriure la situació de l'ocupació en una societat, les dades se solen considerar en forma de taxa dedesocupació, o proporció de treballadors desocupats respecte al total de la població activa. I la taxa d'activitat com el percentatge de la població activa respecte a la població total de país.
Taxa de població = Desocupats / Població activa x 100 Taxa d'activitat = Població activa / Població total x 100 |
-Les oficines de col.locació consideren aturats els treballadors que estan inclososals seus fitxers esperant una feina. Les estadístiques que elaboren s'anomenen atur registrat.
-L'Institut Nacional d'Estadística (INE) fa mensualment una esquesta de població activa (EPA) els resultats de la qual reben el nom d'atur declarat.
En tots dos casos, no es registra la subocupació: es considera ocupada qualsevol persona que treballi un mínim d'una hora a la setmana, siguin quinessiguin les seves condicions laborals.
L'economia submergida, constiruïda per aquelles activitats econòmiques que eludeixen deliberadament les seves obligacions legals.

1.2Característiques del mercat de treball a Espanya
Des del punt de vista de l'ús del factor del treball, és especialment rellevant l'anomenada taxa d'ocupació, definida com el percentatge de població ocupada respecte de lapoblació entre 16 i 65 anys (en edat legal de treballar).
Taxa d'ocupació = Ocupats / Població en edat de treballar x 100 |

2.Interpretacions del mercat de treball. Tipus de desocupació
2.1Formulació neoclàssica del mercat de treball i la desocupació
Els neoclàssics, consideren el mercat de treball de la mateixa manera que la resta dels mercats de factors, béns i serveis.
Els salaris són elpreu que s'ha de pagar pels serveis prestats pel factor treball.
Els desplaçaments que hi puguin haver en les funcions de demanda i oferta de treball provocaran reajustaments salarials.
Diferenciem dos tipus de desocupació:
-Desocupació voluntària. En el punt d'equilibri entre l'oferta i la demanda, certa quantitat de persones que no voldran treballar perl fet de considerar que els salaris sónexcessivament baixos.
-Desocupació involuntària. Com que no es produeix un descens dels salaris, les empreses no contracten més treballadors desocupats, que estarien disposats a cobrar menys.
L'atur involuntari permanent s'explica en el model neoclàssic mitjançant els conceptes:
-Desocupació friccional. Aquesta situació provisional està originada pel procés de buscar feina i dura tant com hoexigeix la recerca.
-Desocupació estructural. S'esdevé per desajustament en la localització de l'oferta i la demanda i entre la qualificació oferta i la que es demana.
El desajustament en la localització significa que la inversió empresarial es produeix en una regió determinada mentre que l'oferta de treball es troba en una altra regió.

Taxa natural d'atur
La taxa natural d'atur és la taxad'atur inevitable, ja que, fins i tot en la conjuntura econòmica més favorable, un determinat nombre de treballadors restaran en atur per raons friccionals o estructurals.

2.2Formulació keynesiana del mercat de treball i la desocupació
En el model jeynesià, la causa principal de l'atur s'ha de buscar en la insuficiència de la demanda agregada.
Un simple canvi negatiu en les expectatives dels...
tracking img