El aparato reproductivo de las hembras

Solo disponible en BuenasTareas
 • Páginas : 11 (2570 palabras )
 • Descarga(s) : 0
 • Publicado : 22 de agosto de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
(/ $3$5$72 5(352'8&725 '( /$ 3(55$

*HQHUDOLGDGHV /D SHUUD DOFDQ]D OD PDGXUH] VH[XDO HQWUH ORV VHLV PHVHV \ HO OD DSDULFLyQ GHO SULPHU FLFOR HVWUDO RFXUUH HQWUH ORV PHVHV *HQHUDOPHQWH GH VX SHVR TXH DO QR VHU pVWH HO GHILQLWLYR QR DxR HQ ODV UD]DV SHTXHxDV TXH VXHOHQ VHU PiV SUHFRFHV HQ ODV UD]DV JUDQGHV

FRQYLHQH DSDUHDUOD HQ HVWH SULPHU FHOR R FLFOR HVWUDO

FXDQGR KD DOFDQ]DGRHO 

FLFORV VH[XDOHV DO DxR DSUR[LPDGDPHQWH FDGD VHLV PHVHV 6XHOHQ KDEHU FDVRV GH XQ FHOR DO DxR SHUR WDPELpQ GH WUHV R VHD XQR FDGD FXDWUR PHVHV

HVWDFLRQDO XQ VROR FLFOR HVWUDO SRU HVWDFLyQ UHSURGXFWLYD +D\ GRV FHORV R

3RU ODV FDUDFWHUtVWLFDV GH VX FLFOR HVWUDO OD SHUUD HV PRQRpVWULFD 

\D TXH OD UXSWXUD IROLFXODU VH SURGXFH SRU PHFDQLVPRV KRUPRQDOHV

/DV SHUUDV VRQFRQVLGHUDGDV FRPR DQLPDOHV GH RYXODFLyQ HVSRQWiQHD

DPERV VH[RV


SURGXFLHQGR DXPHQWR GH WDPDxR \ PDGXUDFLyQ GHO DSDUDWR UHSURGXFWRU GH

SURGXFH XQD PD\RU OLEHUDFLyQ GH JRQDGRWURSLQDV KLSRILVDULDV TXH DFW~DQ

FRUSRUDO GH ORV DQLPDOHV GHVGH HO QDFLPLHQWR KDVWD OD SXEHUWDG &XDQGR VH

(O DSDUDWR UHSURGXFWRU VH GHVDUUROOD HQ DUPRQtD FRQ HO FUHFLPLHQWR

0RQRpVWULFD 'XUDQWH VX FLFORVH[XDO VyOR WLHQH XQ FHOR

FDQWLGDG GH VDQJUH HQ FDGD FHOR FRPR DVt PLVPR ORV GtDV TXH VDQJUD

UHJXODULGDG FRQ UHVSHFWR D ORV RWURV 7DPELpQ VHUtD FRQYHQLHQWH DQRWDU OD

(V LPSRUWDQWH DQRWDU OD IHFKD GHO SULPHU FLFOR SDUD FRPSUREDU OD

)DVHV GHO FLFOR VH[XDO GH OD SHUUD &RQVWD GH FXDWUR IDVHV ƒ ƒ ƒ ƒ 3URHVWUR 'XUD GH D GtDV FRQ XQD PHGLD GH GtDV (VWUR 'XUD GH D GtDV FRQXQD PHGLD GH GtDV 0HWDHVWUR $QRHVWUR
'XUD HQWUH \ HQ IXQFLyQ GH TXH TXHGH JHVWDQWH R QR 'XUDFLyQ YDULDEOH 8Q SURPHGLR GH VHPDQDV

3URHVWUR

SpUGLGDV GH VDQJUH 'XUD GH D GtDV FRQ XQD PHGLD GH GtDV (VWUR

KDVWD VH YXHOYH DJUHVLYD FRQ pO /D YXOYD VH LQIODPD \ WLHQH

(VWD IDVH VH FDUDFWHUL]D SRUTXH OD SHUUD QR DFHSWD DO PDFKR \

(VWD IDVH HV GHWHUPLQDQWH XQDYH] TXH OD SHUUD DFHSWD DO PDFKR PRQWD 'XUD XQ SURPHGLR GH VHPDQDV PHVHV @

5HSRVR IXQFLRQDO GH ORV RYDULRV LQGLIHUHQFLD DO PDFKR \

5HFRPHQGDFLRQHV (V HO SHUtRGR ySWLPR SDUD UHDOL]DU LQWHUYHQFLRQHV KHPEUD TXLU~UJLFDV GHVWLQDGDV D LQWHUUXPSLU HQ IRUPD SHUPDQHQWH HO FLFOR HVWUDO HQ OD

UHDOL]DFLyQ

JHQLWDO VH HQFXHQWUH HQ HVWDGR GH UHSRVR KDFH TXH VHD HO HVWDGLR LGHDO SDUDOD GH ODV RSHUDFLRQHV GH FRQYHQLHQFLD

WUDQVLFLyQ HQWUH XQ FLFOR HVWUDO \ HO VLJXLHQWH (O KHFKR GH TXH WRGR HO DSDUWR RYDULHFWRPtD

QXWULFLRQDOHV JHQpWLFRV FOLPiWLFRV UDFLDOHV IDUPDFROyJLFRV HWF 5HSUHVHQWD OD

(O DQRHVWUR HV XQD HWDSD GH GXUDFLyQ YDULDEOH TXH GHSHQGH GH IDFWRUHV

LJXDO TXH OD SURJHVWHURQD TXH \D KDEtD DOFDQ]DGR DO ILQDO GHO PHWDHVWUR
(/ &,&/2 (675$/ '( /$ 3(55$)$6( '(/ &,&/2 6,*126 352(6752 (6752 0(7$(6752

PRUIRILVLROyJLFRV R GH FRPSRUWDPLHQWR /D /+ VH HQFXHQWUD D QLYHO EDVH DO

SHUR

HVWUDO /RV HVWUyJHQRV WDPELpQ DXPHQWDQ FRQ OHQWLWXG GXUDQWH HVWH SHUtRGR QR DOFDQ]DQ XQ QLYHO TXH SXHGD SURGXFLU JUDQGHV

GHVDUUROOR IROLFXODU \ SUHSDUDQGR HO RYDULR SDUD OD LQLFLDFLyQ GH XQ QXHYR FLFOR

DQRHVWUR FRPLHQ]D D DXPHQWDU OHQWDPHQWH OD )6+ TXHDFW~D HVWLPXODQGR HO

RYDULRKLVWHUHFWRPtD KLVWHUHFWRPtD OLJDGXUD GH WURPSDV 6REUH HO ILQDO GHO

FDPELRV

$12(6752

9XOYD DJUDQGDGD &OtQLFR 9DJDEXQGHR ,QTXLHWXG

9XOYD DXQ PiV GLODWDGD $FHSWD DO PDFKR 'HVSOD]D OD FROD

*HVWDFLyQ R

3VHXGRJHVWDFLyQ

1LQJ~Q VLJQR PDFKR

PDFKR

1R HV UHFHSWLYD DO

VDQJXLQROHQWD

6HFUHFLyQ YDJLQDO

5HFKD]D DO PDFKR,QGLIHUHQFLD KDFLD HO

*HQLWDOHV 0RUIROyJLFR

'HVDUUROOR IROtFXORV RYiULFRV

FRQJHVWLRQDGRV

*HQLWDOHV

FRQJHVWLRQDGRV 2YXODFLyQ &XHUSR O~WHR

&XHUSR O~WHR DFWLYR 3UROLIHUDFLyQ HQGRPHWULDO )6+ /+

(O HQGRPHWULR VH

GHVFDPD \ UHSDUD

3UROLIHUDFLyQ HQGRPHWULDO (VWUyJHQRV VH HOHYDQ \ DOFDQ]DQ HO SLFR +RUPRQDO 3URJHVWHURQD VH HOHYD OLJHUDPHQWH FUHFLHQWH

GHVDUUROODGR

DQWHV GH...
tracking img