Energies

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (531 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
energies renovables
L'energia eòlica es basa en l'aprofitament del moviment i la força del vent per realitzar un treball o per generar electricitat.
Les màquines eòliques que transformen l'energiacinètica del vent en energia mecànica s'anomenen també aeroturbines. En podem distingir, bàsicament, dos tipus:
• Aeromotors. Són màquines lentes, actualment gairebé en desús, caracteritzades per unrotor (part giratòria) format de nombroses pales, normalment entre 12 i 24. Proporcionen poca potència i s'utilitzen sobretot per al bombejament d'aigua dels pous.
• Aerogeneradors. Són màquinesràpides d'eix horitzontal, de perfil semblant a les hèlixs d'un avió, el rotor de les quals es caracteritza per tenir poques pales (2 o 3). S'utilitzen per produir electricitat, acoblant un generadorelèctric al rotor. Poden subministrar potències elevades.
Els components més rellevants d'un aerogenerador per produir electricitat són la torre,el rotor, les pales, el generador elèctric i la góndola.La torre és el suport sobre el qual es fa el muntatge de tot el sistema i el manté a una determinada altura de terra, sobre els 5 m els generadors de 850 W i fins a 50 m els generadors superiors a 600kW.
El rotor és la part mòbil de la màquina que gira per l'acció del vent i que transforma l'energia eòlica en energia mecànica

Les pales són els elements encarregats de captar l'energia del vent.Solen estar fabricades de vidre i polièster. Augmentant el diàmetre de les pales podem augmentar la potència subministrada per la màquina.
El generador elèctric transforma l'energia mecànica,obtinguda a l'eix del rotor, en electricitat.
La góndola, situada damunt de la torre, és l'element estructural, i està format pel bastidor i la carcassa. El bastidor és la peça sobre la qual s'acoblen elselements mecànics principals.
Les instal·lacions eòliques productores d'energia elèctrica, igual que les solars fo-tovoltaiques, poden connectar-se a la xarxa elèctrica o bé funcionar de manera...
tracking img