Entidades publicas e

Páginas: 2 (389 palabras) Publicado: 9 de enero de 2012
Amb la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del Govern Local, es va ampliar el ventall de formes de gestió directa dels serveis locals amb la introducció de la figura del’Entitat Pública Empresarial Local ( EPEL).

L’article 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim Local ( LRBRL), conté una regulació de les EPEL però no de maneraexhaustiva ja que en molts aspectes es remet a la Ley 6/1997, de 14 d’abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado ( LOFAGE) , limitant-se a establir determinadesparticularitats pròpies de l’esfera local.

Atenent a aquesta remissió, d’acord amb l’article 53.1 de la LOFAGE, les entitats Públiques Empresarials són organismes públics als quals s’encomana larealització d’activitats prestacionals, la gestió de serveis o la producció de bens d’interès públic susceptibles de contraprestació.

A més , com a espècie de la categoria general dels organismespúblics, poden exercir les potestats administratives precises per al compliment de les seves finalitats, en els termes previstos en els seus estatuts, excepte la potestat expropiadora ( art. 42.2 LOFAGE).No poden, en canvi, realitzar activitats de foment que s’atribueixen als organismes autònoms.

Per tant, com a modalitat de gestió directa, una EPEL pot gestionar qualsevol servei públic localque li sigui encomanat per l’Ajuntament.

2. Avantatges per l’Ajuntament

• Major Agilitat en els tràmits administratius. No estan sotmeses al rigor administratiu de l’Ajuntament.

• Si obteneningressos de mercat, possibilitat d’endeutar-se sense estar sotmesa a tutela financera per part de la Generalitat de Catalunya : No computa en els ratis d’endeutament de l’Ajuntament.

• Aplicacióde la llei de contractació més flexible.
Únicament han de complir amb els principis de publicitat i concurrència: tenen la potestat d’aprovar unes normes internes de contractació on quedi...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Entidades que conforman el sector publico
  • historia entidades publicas
  • entidades publicas de Juanjui
  • Obetivos entidades publicas
  • Entidades publicas al servicio de la comunidad
  • Clasificacion De Entidades Publicas
  • Principios Presupuestales En Entidades Publicas
  • Entidades paraestatales de la administración pública

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS