Estrategias

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3232 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TREBALL DE TEORIA.

Curs 2009-2010

3a entrega. Grups M1, M2, M3

Respon a les següents qüestions:

1) Concepte i classificació de l’immobilitzat. Criteris de valoració.

L’immobilitzat comporta l’estructura bàsica de l’empresa. I per tant ho podem definir com els elements patrimonials d’actiu que permeten el desenvolupament de la seva activitat, d’acord amb les necessitats.Normalment aquests elements patrimonials, tenen un període de permanència més gran d’un exercici econòmic. I que poden estar de forma continuada durant molts anys. D’aquesta manera són anomenats immobilitzats, ja que queden fixes a l’empresa. El seu rendiment o rendibilitat s’obté per la seva utilització i no prové, normalment, de la seva venda. Cal dir que els immobilitzats correspon al Grup 2 delPGC.
Cal dir que ens podem trobar dos tipus d’immobilitzats: intangibles i materials.
* Intangibles: Aquets corresponen al subgrup 21. I fa referència als actius de l’empresa de caràcter intangible, es a dir son actius no monetaris sense aparença física susceptible a la valoració. Els comptes d’aquest subgrup figuraran en el actiu no corrent del balanç. Dins d’aquest subgrup, podem trobar elssegüents apartats:
* Despeses d’investigació (Compte 200): Es la recerca per descobrir nous coneixements en els terrenys científics o tècnics. Compren les despeses que d’investigació que activa l’empresa, d’acord amb els criteris de valoració. S’utilitzarà el mateix criteri si fem una investigació per una altre empresa, universitat, etc.
Exemple: Una empresa te contractat a un informàticper 1500 €. El 40% del temps el dedica a desenvolupar un software per tal de treure rendiment a l’empresa i obtenir beneficis.
1. Primer de tot es comptabilitza la despesa.
Debe |   |   | |  Haber |
1500 | Sous i Salaris | a | Bancs | 1500 |

2. I després activem la despesa en la investigació.
Debe | | | | Haber |
600 | Despeses de investigació | a | Treballs realitzats perimmobilitzat intangible | 600 |

CRITERI DE VALORACIÓ: Seran despeses de l’exercici i seran activats com a immobilitzat immaterial si:
* Estan específicament individualitzat per projectes i el seu cost estigui clarament establert perquè pugi ser distribuït en el temps.
* Existeixen motius fundats d’èxit tècnic y de rendibilitat economico-comercial.
Les despeses s’haurand’amortitzar en un termini màxim de cinc anys des de la finalització del projecte. Si existeixen dubtes sobre aquest èxit, s’haurà de contabilitzar com una pèrdua (Principi de Prudència).

* Desenvolupament (201): Es l’aplicació concreta dels resultats obtinguts de la investigació. Conté les despeses de desenvolupament d’acord amb els criteris de valoració. Es el mateix que l’anterior.
Exemple:Una empresa te unes despeses de 100 €, degut a la quantitat de peces necessàries per el desenvolupament d’un projecte i a més hi ha un criteri fonamentat.
1. Primer es contabilitza la despesa
Debe |   | Haber |
100 | Materials diversos | a | Bancs | 100 |

2. Després es contabilitza la despeses de desenvolupament
Debe | | Haber |
100 | Desenvolupament | a | Treballs realitzatsperimmobilitzat intangible | 100 |

CRITERI DE VALORACIÓ: El mateix que el de despeses per investigació.

* Concepcions administratives (202): Despeses efectuades per l’obtenció dels drets d’investigació otorgats per l’Estat o altres Administracions Públiques. O també pel preu d’adquisició de les concessions.

* Propietats industrials (203): Import per la propietat o pel dretper la utilització de la propietat industrial. Aquest concepte inclou les patents d’invenció i d’introducció i els certificats de protecció de models d’utilitat publica. També en aquest compte es tindran en compte les despeses realitzades en d’investigació i desenvolupament, quan els resultats siguin positius, complint els requisits legals i s’inscriguin en el Registre.
Exemple: Una empresa...
tracking img