Estudio energético edificio viviendas en eixample de barcelona

Páginas: 79 (19556 palabras) Publicado: 7 de febrero de 2012
MÒDUL 3. EXERCICI LCCA / LCEA en rehabilitació energètica a Catalunya

15 de Desembre de 2011

     

                               

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS  Grup 5 – parcel.les 10 i 11 
1

MÒDUL 3. EXERCICI LCCA / LCEA en rehabilitació energètica a Catalunya

15 de Desembre de 2011

ÍNDEX:  1. REHABILITACIO ENERGETICA 
‐ ‐ Objectius Criteris generals  

2. PUNTS DE PARTIDA   
‐ ‐ ‐ Localització dels edificis  Definició del sistema constructiu  Definició del sistema energètic 

3. ESTAT ACTUAL PER EDIFICI 
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Dades generals  Sistema constructiu  Tancaments a considerar  Façana opaca i transparent  Recull fotogràfic de l’estat actual 

4. PROPOSTA D’INTERVENCIÓ 
‐ ‐ Millora de l’envolvent  Sistemes energètics 

5.COMPARATIU ESTUDI ENERGETIC PER EDIFICI 
‐ ‐ Càlcul de transmitància dels paraments  Càlcul de demandes:  1. Demanda per transmissió  2. Demanda per ventilació  3. Demanda per ACS  Càlcul del consum / costos / emissions 6. COST I EMISSIONS CO2 DE LA PROPOSTA 
‐ ‐ Pressupost aproximat de la proposta  Energia incorporada als materials proposats 

7. LCCA – Life Cycle Cost Analysis  8.LCEA – Life Cycle Emissions Analysis    9. ANNEX 

Ninoska Ramos, Albert Domingo, Helena Sirisi

2

MÒDUL 3. EXERCICI LCCA / LCEA en rehabilitació energètica a Catalunya

15 de Desembre de 2011

1. REHABILITACIÓ ENERGETICA  
  OBJECTIUS  La rehabilitació energètica d’un edifici té com a objectiu fonamental millorar l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’energia. Per tant, reduir les pèrdues energètiques i les emissions de CO2 associades.     La rehabilitació plantejada en aquest document proposa la millora dels requisits mínims exigits per la  normativa  (CTE,  Decret  d’Ecoeficiència),  per  aconseguir  un  bon  funcionament  energètic  i  òptimes  condicions internes de confort tèrmic i baix impacte ambiental.      CRITERIS GENERALS  Per  tal  d’assolir  una  alta eficiència  energètica  són  necessaries  algunes  mesures  prioritàries  com  les  que es descriuen a continuació:    ‐ Tancaments  Incorporar aïllants tèrmics a l’envolvent de l’edifici (façanes, coberta, solera), per assolir un  nivell d’aïllament adient que redueixi les pèrdues. És a dir, incrementar la resistència tèrmica per poder reduir el coeficient de transmitància tèrmica U. Es recomana utilitzar de materials  minerals reciclats o renovables, de baixa energia incorporada.    ‐ Obertures de façana   Incorporar vidres de baixa emissivitat i  tenir en compte factor de protecció solar d’aquests.  Millorar l’estanquitat, conductivitat i eliminació de ponts tèrmics en les fusteries.  Incorporar o millorar els elements de control, filtració y protecció solar en les façanes.    ‐Climatització i ACS  Instal∙lar sistemes tèrmics i frigorífícs eficients i centralitzats, amb un COP > 4 com a mínim.     ‐ Il∙luminació i electrodomèstics  Instal∙lar sistemes eficients de control i gestió, amb bombetes de baix consum, controladors  de  presència  –sobretot  en  els  espais  comuns  de  l’edifici‐  i  electrodomèstics  amb  millor  qualificació d’eficiència energètica.    ‐Energies renovables  Un cop considerades aquestes mesures, una aportació important per a la reducció de CO2 és  la  incorporació  de  l’ús  d’energies  renovables  (solar  tèrmica,  solar  fotovoltaica,  biomassa,  biogàs, etc)         

Ninoska Ramos, Albert Domingo, Helena Sirisi

3

MÒDUL 3. EXERCICI LCCA / LCEA en rehabilitació energètica a Catalunya

15 de Desembre de 2011

2.PUNTS DE PARTIDA 
LOCALITZACIÓ DELS EDIFICIS  Aquest document té per objecte d’estudi les finques 10 i 11 de l’illa: Gran Via de les Corts Catalans,  Viladomat, Calabria i Diputació. 

          

            

  DEFINICIÓ DEL SISTEMA CONSTRUCTIU  S’ha  considerat  l’estàndard  constructiu  propi  de  l’època  ,  segons  el  llibre  “Secrets  d’un  sistema ...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Instalaciones en viviendas y edificios Electrificación de la vivienda
  • Estudio de seguridad y salud de un edificio de viviendas
  • PROYECTO ELÉCTRICO EN EDIFICIOS DE VIVIENDAS
  • Certificacion Energetica De Edificios Nuevos
  • Estudio Energetico
  • Certificación energética viviendas
  • Sistema de calificación energética de viviendas
  • Estudio energetico

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS