Experiensias

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1647 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 24 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
C APÍ LO I TU D EFI I I N D EL PR O YEC TO Y A N TEC ED EN TES D E LA NCÓ EM PR ESA
1. Tem a Pr 1 opuest o

1. Pl eam i o delPr em a 2 ant ent obl El m er cado guayaquieño leva por tadi ón r i l l r ci ealzar di i as stnt actvi i dades fsi í cas, l per as sonas dedi can varos dí al m es par pr i i as a actcar al gún depore o ej ci o, cr t er ci eando un por cent e r atvam ent alo de aj el i et consum i es que perenecen a un ni dor t cho de m er cado que podra gener í ar gananci par cual erbebi depori as a qui da tva.

Exi en en elm er st cado varos com petdor Pr i,Tesala,Pow er i i es: oft i ade que tenen una pari paci lm iada en elm er i tci ón i t cado,dado que por m edi de o est os r i udi ealzados no convencen en su t aldad alconsum i ,ya sea por ot i dor elcol ,sabory nat aldadde sus pr or ur i oduct est l podem os apr os, o o ovechary así obser var que exi e una necesi st dad i i echa en elm er nsatsf cado. Es por

eso que G ATO R AD E dento de su poraf i de sabor tene a Appl i r t olo es i e ce com o fnaldad de evocarnat aldad y tanspar i i ur i r enci a.

Tam bi debem os consi ar com o un com petdor f t el agua, én der i uere dado que es l bebi de m ayor consumo,i uso t bi en ocasi a da ncl am én ones de actvi i dad fsi se l val a por benefci com o: quiar l sed, r r í ca, a or i os t a efescar , hi at ,purfcary sernat al dr ar ii ur .

Los

consum i es dor

de

bebi das

i óni sot cas

son

t bi am én

l os

consum i es m ás i ensi dor nt vos de agua. A tavés del agua elos buscan r l prnci m ent r r i pal e efescar y quiar l sed.Parest consum i es elagua se t a a os dor tene dos papel i es: com o úni sustt o váldo y nat al de l bebi co iut i ur a da i óni y com o com pl ent de l bebi i óni ya que est úli a no sot ca, em o a da sot ca a tm se t a t om odos l dí per elagua sí os as, o .

Las bebi das i óni sot cas tenen un alo consum o per prnci m ent i t o i pal e lm iado a l actvi i t a i dad fsi i ensa. Exi en depores queson pr i í ca nt st t áctcas depori tvas com o i al gi nasi cor er hacer yoga o piat par gent r m o, r , l es a e com ún ( atet pr esi no l a of onal nicom petdor . , i )

Por l ant m enci o es onado, G at ade R ai est dii do a m uj es que or n á rgi er pr i actcan actvi i dades fsi í cas, si descarar a hom br que son l m ás n t es os asi duos consum i es de G at ade, ya que es m ás f l de t arpor dor or áci om que pasa m ás suave y se si e m ás lger en el est ago debi a que ent i o om do contene una t i ecnol a que enm ascar elsabor de l sal l que hace ogí a as es, o que sea una bebi t al ent r r da ot m e efescant e.

1. Justfcaci delt a 3 ii ón em

Est pr e oyect se ha r i o ealzado por que aun t endo G ATO R AD E l eni a m ayor pari paci de m er tci ón cado,se puede obser queexi e necesi var st dades

20

i nsatsf i echas en l consum i es, que en su t aldad no han si os dor ot i do expl ados, dando a que l com pet ot a enci t a enga espaci en el m er o cado e i pi que nuesta r abii m da r ent ldad en vent si cr endo por as ga eci que no se cont aba con un pr oduct i o nnovadorcom o G ATO R AD E R AI . N

Se deber analzar por m edi de estat as de m ar i á i o regi ketng, est os udi de análsi de Vi ldad,análsi de Poraf i análsi de l com pet is abii is t olo, is a enci el a, posi onam i o que t ci ent endr G ATO R AD E R AI en elm er á N cado guayaquieño. l

D e est m aner se utlzar t a a ii a odas l her am i as del m ar i y as r ent ketng fnanci as di i er sponi es en l act i bl a ualdad par poder obser a var l r abii a ent ldad que elnuevo pr oduct G atade R ai t o or n endr en elm er á cado.

1. O bj i delEst o 4 etvo udi

1. 1 O bj i G ener 4. etvo al

Elobj i de est pr etvo e oyect es r i un pl com pl o que i uya o ealzar an et ncl l ám bios fnanci o, económ i os t i er co, y de m er cado par así poder t a ener r esulados sobr l ar l per anenci cr m i o y gener ón de t e ogr a m a, eci ent aci utldades par l i pl ent ón de l nueva...
tracking img