Filología, militar, historia y geografía

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3075 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de octubre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
汉语拼音和威妥玛式拼法详细对照表 | |
|[ 2010/4/14 18:24:00 | By: pine ] |

|  |

|0|
|推荐 |
|汉语拼音和威妥玛式拼法详细对照表 |
|Chinese Phonetic Alphabet and Wade System ||本对照表中“→”前面的是“汉语拼音”,“→”后面的是“威妥玛式拼法”, |
|为了版面清晰,在本文中用“'”代替送气符号“‘”(本文中所有的“'”实际上 |
|都应该是送气符号“‘”)。 |
|1. 声母对照表: |
|b  → p     p  → p'     m  → m     f → f|
|d  → t     t  → t'     n  → n     l → l |
|ɡ  → g     k  → k'     h  → h |
|j  → ch    q  → ch'    x  → hs|
|zh → ch    ch → ch'    sh → sh    r → j |
|z  → ts    c  → ts'    s  → s |
||
|2. 韵母对照表: |
|              i    → i       u    → u       ü → ü |
|ɑ   → a      iɑ   → ia      uɑ   → ua|
|o   → o                      uo   → o |
|e   → ê      ie   → ieh                     üe → üeh |
|ɑi  → ai                     uɑi  → uai ||ei  → ei                     uei* → ui |
|ɑo  → ao     iɑo  → iao |
|ou  → ou     iou* → iu |
|ɑn  → an     iɑn  →ien     uɑn  → uan     üɑn → üan |
|en  → ên     in   → in      uen* → un      ün  → ün |
|ɑnɡ → ang    iɑnɡ → iang    uɑnɡ → uang |
|enɡ → êng    inɡ  → ing     uenɡ → uêng|
|onɡ → ung    ionɡ → iung |
|ê   → eh |...
tracking img