Genètica i evolució

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1514 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 4: GENÈTICA I EVOLUCIÓ
4.1 Fixisme i creacionisme
La teoria fixista o fixisme considerava que totes les espècies eren invariables i van ser creades al principi dels temps. Espècies extingides però no es coneixen els fòssils.
La teoria de les creacions successives o teoria catastrofista va tractar de fer compatible el fixisme amb l’existència dels fòssils.
Policreacionisme Es consideravaque al desaparèixer els éssers vius per catàstrofes, es tornava a originar un procés creador. Aquesta teoria ja explicava la presència de fòssils.
Ex: després del Diluvi Universal
4.2 Transformisme (Lamarck)
Lamarck acceptava el creacionisme, però afegia uns canvis evolutius que provocaven canvis al llarg del temps. Els punts bàsics de la seva teoria són:
1.Els éssers vius tendeixen alperfeccionament.
2.La llei de l’ús i el desús dels òrgans.
3.La funció crea l’òrgan.
4.L’herència dels caràcters adquirits
Deia que com hi havia canvis al medi ambient, es modificaven els hàbits i per tant, i havia canvis en els òrgans que després es transmetien a la descendència i amb el temps l’espècie es transformava.
Aspectes que refusen la teoria de Lamarck
· Els éssers vius tendeixen alperfeccionament, que els permet adaptar-se als ambients més diversos.
Aquest fet de tendir a la complexitat no està demostrat, a més encara ara perduren éssers vius molt primitius i poc complexos.
· Llei de l’ús i desús dels òrgans. Els canvis de l’ambient creen necessitats en els organismes, per adaptar-se a les noves condicions de vida.
Hi ha organismes que davant un canvi de condicionsambientals no estan prou adaptats i s’extingeixen.
· La funció crea l’òrgan. Les adaptacions dels éssers vius sorgeixen com a conseqüència de les seves interaccions amb el medi.
Hi ha òrgans vestigials que no tindrien sentit si no fos a través de l’actual teoria de l’evolució.
• Herència dels caràcters adquirits. Tots el caràcters que s'adquireixen durant la vida d'un individu es transmeten a la sevadescendència.
Les adaptacions que assoleixen uns individus (tant en morfologia com en hàbits de vida,...) únicament es transmeten a la descendència si estan en el seu material genètic.
4.3 El darwinisme
Darwin va explicar l’evolució biològica gràcies a la Teoria de la Selecció Natural. Wallace també va arribar a les mateixes conclusions, però tot el reconeixement i les crítiques van ser perDarwin.
“Els fòssils ens informen dels organismes que van viure en el passat, i ens permeten comparar-los amb els actuals per reconstruir l’evolució dels AVANTPASSATS COMUNS fins a les espècies actuals.”
Els mecanismes de l’evolució es basen en:
1.L’elevada capacitat reproductora (més elevada que no la producció de recursos)
2. La variabilitat de la descendència (no tots els individus són igualsentre ell ni als seus progenitors)
3. La selecció natural (hi ha una lluita per la supervivència, els més ben adaptats persisteixen i són els que formaran la generació següent, per tant els aportaran la seva informació genètica)
4.4 Les proves de l’evolució
1. Taxonòmiques(antecessor comú), la taxonomia es la classificació dels essers vius a partir de les seues característiques i així es potveure quins animals es relacionen.
2. Biogeogràfiques(Pangea), es basen en la distribució geogràfica de les especies.
3. Paleontològiques(fòssils), es pot observar un augment de la complexitat dels organismes i una diversificació de les especies des de les èpoques més antigues a les mes modernes.
4. Anatòmiques, els òrgans homòlegs tenen un mateix origen embriològic i per tant la mateixaestructura interna però amb una forma i funció que poden ser diferents. Indiquen un parentiu evolutiu amb avantpassats comuns. Els òrgans anàlegs son els que malgrat tenen un origen embriològic diferent i una estructura interna també diferent, exerceixen la mateixa funció. Els òrgans vestigials, són òrgans residuals que probablement van tenir importància en els organismes predecessors, però que en...
tracking img