Goleda

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1977 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
SOL·LICITUD DE BECA DE PRÀCTIQUES PROFESSIONALS SOLICITUD DE BECA DE PRÁCTICAS PROFESIONALES
BECA SOL·LICITADA / BECA SOLICITADA ESPECIALITAT (SI CAL) / ESPECIALIDAD (SI PROCEDE)

A

DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NOM / NOMBRE DNI / NIE / PASSAPORT DNI / NIE / PASAPORTE CP LOCALITAT / LOCALIDAD D. NAIXEMENT / F. NACIMIENTO

COGNOMS / APELLIDOSDOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)

PROVÍNCIA / PROVINCIA

TELÈFONS (FIX I MÒBIL) / TELÉFONOS (FIJO Y MÓVIL)

NACIONALITAT / NACIONALIDAD

CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO

A efectes de notificacions, accepte l'adreça electrònica que figura en esta sol·licitud. Així mateix, trie la pràctica de notificació electrònica d'acord amb el quedisposa l'article 28 de la llei 11/2007, d'accés electrònic dels ciutadans als servicis públics A efectos de notificaciones, acepto la dirección electrónica que figura en esta solicitud. Asimismo, elijo la práctica de notificación electrónica de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. SÍ NO

B

DOCUMENTACIÓEXIGIDA I ADJUNTADA / DOCUMENTACIÓN EXIGIDA Y ADJUNTADA
Fotocòpia compulsada DNI / NIE / Passaport Certificat de l'expedient acadèmic Currículum vitae Fotocopia compulsada del DNI / NIE / Pasaporte Certificado del expediente académico Currículum vitae Fotocòpia compulsada del títol Certificat altres idiomes Certificat coneixements de valencià (JQCV) Altres mèrits Fotocopia compulsada del títuloCertificado otros idiomas Certificado conocimientos de valenciano (JQCV) Otros méritos Acreditació experiència professional (segons bases, per mitjà de: certificat vida laboral, certificat de l'empleat o declaració responsable) Acreditación experiencia profesional (según bases, mediante: certificado vida laboral, certificado del empleado o declaración responsable)

C

DECLARACIÓ RESPONSABLE /DECLARACIÓN RESPONSABLE

La persona que subscriu DECLARA que no es troba sotmesa a les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiariària establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i complix amb les bases de la convocatòria i la resta de normes que siguen d'aplicació. La persona que suscribe DECLARA que no se halla incursa en las prohibicionespara obtener la condición de beneficiaria establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y cumple con las bases de la convocatoria y demás normas que resulten de aplicación. Així mateix, en relació amb el que disposa la present sol·licitud, DECLARE que: Asimismo, en relación con lo dispuesto en la presente solicitud, DECLARO que: No sócbeneficiari/ària d'una altra beca d'igual o semblant activitat No soy beneficiario/a de otra beca de igual o similar actividad No mantinc relació laboral per temps indefinit No mantengo relación laboral por tiempo indefinido

D

AUTORITZACIÓ / AUTORIZACIÓN

Done la meua autorització perquè l'Administració obtinga directament l'acreditació del compliment de les obligacions tributàries i amb la SeguretatSocial previstes en els articles 18 i 19, respectivament, del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions. Doy mi autorización para que la Administración obtenga directamente la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social previstas en los artículos 18 y 19, respectivamente, del Realdecreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

E

SOL·LICITUD / SOLICITUD

ÀMBIT TERRITORIAL PER AL QUAL SOL·LICITA LA BECA (SI ÉS EL CAS) / ÁMBITO TERRITORIAL PARA EL QUE SOLICITA LA BECA (EN SU CASO)

Que estimando reunir, según la documentación que se adjunta, las condiciones exigidas en la convocatoria de la beca...
tracking img