Gra o tron

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4636 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 2 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Rozwiązanie testu maturalnego rok 2005 (maj)

Poziom podstawowy


Zadanie 1

Zapis 1s22s22p63s23p2 (K2L8M4) przedstawia konfigurację elektronową atomu
A. argonu
B. węgla
C. krzemu – ponieważ znajduje się w okresie trzecim i drugiej grupie bliku energetycznego p


Zadanie 2

Liczba atomowa pierwiastka jest cztery razy większa od liczby atomowej berylu, a liczba masowa jegoizotopu jest równa liczbie atomowej selenu
Do rozwiązania zadania niezbędne jest skorzystanie z układu okresowego
- liczba atomowa berylu wynosi 4, więc liczba atomowa szukanego nuklidu równa się 16
- liczba atomowa selenu wynosi 34
Szukanym nuklidem jest [pic]

Zadanie 3

Określ na podstawie różnicy elektroujemności pierwiastków, typ wiązania w związkach: KBr i HBr
Typ wiązania wKBr – różnica elektroujemności (odczytanych z tablic) wynosi 2,8 – 0,9 = 1,9, jako, że różnica elektroujemności jest większa niż 1,7 wiązanie w tym związku jest wiązaniem jonowym (tak jak we wszystkich solach !)
Typ wiązania w HBr – różnica elektroujemności wynosi 2,8 – 2,1 = 0,7, jest to przedział odpowiadający wiązaniu atomowemu spolaryzowanemu. Pod wpływem rozpuszczalników polarnych np. wody,następuje solwatacja cząsteczek i w efekcie przekształcenie wiązania spolaryzowanego w jonowe i dlatego roztwór wodny HBr jest silnym kwasem.

Zadanie 4

Reakcja rozkładu tlenku azotu(V) przebiega według równania: 2N2O5(g) →4NO2(g)+O2(g)

Przedstaw interpretację ilościową powyższego równania, uzupełniając wolne miejsca w tabelce:

|Ilość reagentów|
|Nazwa reagenta |Tlenek azotu(V) |Tlenek azotu(IV) |Tlen |
|Liczba moli |2 mole cząsteczek |4 mole cząsteczek |1 mol cząsteczek |
|masa |216 g|184 g |32 g |
|objętość |44,8 dm3 |89,6 dm3 |22,4 dm3 |


Uwaga: Objętość przedstawionych w tabeli gazów mierzono w warunkach normalnych


Zadanie 5

Uszereguj tlenki: CaO, MgO, i Na2O zgodnie ze wzrostemcharakteru zasadowego
Litowce (Na) są bardziej zasadowe od berylowców, w grupie tej charakter zasadowy metali rośnie wraz z masą atomową berylowca. W ten sposób najmniej zasadowy jest MgO, dalej CaO i najbardziej zasady jest tlenek litowca czyli Na2O


Zadanie 6

Tlenek siarki(IV) można otrzymać na skalę przemysłową w wyniku spalenia pirytu (FeS2):
4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2
oblicz, jakaobjętość tlenku siarki(IV), zmierzona w warunkach normalnych, powstanie w wyniku spalania 30 g pirytu
Zrównania reakcji wynika, że:
W wyniku spalenia 4 moli pirytu czyli 4x120 g powstaje 8x22,4 dm3 SO2
W wyniku spalenia 30 g powstaje x dm3 SO2
[pic]
Zadanie 7
Podaj jedną przyczynę powstawania kwaśnych deszczów
1) dwutlenek siarki powstający podczas spalania węglakamiennego zanieczyszczonego związkami siarki np. pirytem
2) tlenki azotu powstające w trakcie spalania paliw w energetyce lub też różnego rodzaju silnikach, gdyż w zużywanym w trakcie spalania powietrzu znajduje się również azot i w zależności od temperatury spalania tworzą się różne ilości tlenków azotu. Tlenki azotu powstają również jako produkty odpadowe w różnorodnych technologiachchemicznych np. przy produkcji nawozów azotowych lub kwasu azotowego.
Zadanie 8
Wymień po dwie właściwości fizyczne sodu i siarki
Właściwości fizyczne sodu: połysk metaliczny, miękki (można go kroić żyletką), przewodzi prąd elektryczny
Właściwości fizyczne siarki: niemetal barwy żółtej, tworzy odmiany alotropowe (rombowa, jednoskośna , plastyczna), nie rozpuszcza się w wodzie.

Zadanie 9
Spośród...
tracking img