Grafoscopia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 27 (6580 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PERICIA CAL·LIGRÀFICA JUDICIAL

Salomé Rekas Mussons

FIRMES DE PICASSO SEGONS LA SEVA PERIODITZACIÓ
Per contactar amb Salomé Rekas i Mussons
Pèrit titulada per la Universitat Autònoma de Barcelona

(0034) 656 57 76 64 Institut d'Art i Investigació de Barcelona: (0034) 629 59 44 04

ÍNDEX 1. Presentació. 2. Periodització firmes: infant jove madur últims anys 3. Estudi/anàlisi de lesfirmes de cada periode. 4. Conclusions Finals i argumentacions varies a. Observacions/Conclusions en la evolució de la firma. b. Argumentació oficial sobre la firma de Picasso. 5. Possible cas d’estudi: comparativa parcial.

1. Presentació

Aquest estudi de pericia cal·ligràfica tractarà d’establir una mínima periodització en la formació de la firma de Pablo Picasso. Aquesta periodització vaacompanyada d’un estudi i anàlisi de les diferents firmes o firma que s’estipula per a cada temps vital. En el cas de Picasso, aquest té un ampli ventall de firmes, sobretot pel que fa a la seva infància i

PERICIA CAL·LIGRÀFICA JUDICIAL

Salomé Rekas Mussons

joventut. Per a la periodització s’ha tingut en compte les semblances entre firmes i el context comú (estil pictòric/etapes vida). Deguta les controvèrsies que suscita el firmar un quadre o no firmar-lo dins la valoració que en fa el mercat de l’art, la grafologia i, més concretament, la pericia cal·ligràfica es posa a l’abast de poder discernir, en base a la firma, si es tracta d’una pintura falsa o no, és, doncs, una disciplina a tenir en compte en aquest àmbit, perquè, a més a més, dota de més valor les teles. S’és conscientque malgrat que la pericia només es pot realitzar si la firma o grafies s’han dut a terme amb un útil escritural a base de tinta, grafit, aquarel·la o guash, i que, en aquest cas, en utilitzar firmes pintades o escrites a l’oli es fa més difícil determinar la seva autenticitat, ja que el gruix del material no es fa tan precís i, per tant, alguns dels trets o detalls característics poden no fer-seidentificables. Aquí ens hem limitat a les firmes més representatives de cada periode, però tot i així, en aquest treball s’han pres alguns casos de “firma a l’oli” que poden tenir el seu homòleg en grafit o altre. La tècnica utilitzada principal és la descripció grafonòmica, per la qual totes les firmes representatives de Picasso per a cada periode seran analitzades seguint els seus aspectesgrafístics estructurals, així com també els seus Gestos-tipus; i, per a la total plasmació de la firma i per a què no hi hagi equívoc sobre la seva formació i derivació (això es veurà en comparar els aspectes principals entre totes les seves firmes), es tractarà de descriure el seu recorregut escritural. En cap cas s’intentarà donar una explicació psicològica al respecte, simplement aquesta descripciódetallada es tindrà en compte en el cas d’una possible pericia respecte algun dibuix/pintura dubitada, en el futur. Les mostres que presentem aquí són extretes de llibres o catàlegs d’exposició, així com alguna fotografia ampliada, no s’ha pogut realitzar l’anàlisi amb els originals, tot i que algunes de les firmes s’han pogut verificar a ull nu dins del Museu Picasso de Barcelona, durant lamostra: “Picasso. La Passió pel dibuix” (2006). Per últim, s’han volgut recollir les diferents informacions i documentació que se’n té del “Picasso firmador”, és a dir, tot allò que pugui incidir, extern a l’anàlisi grafonòmic, i posi en dubte l’autenticitat de l’obra total, tots sabem que els pintors no sempre firmaven l’obra a l’acte i a vegades era a posteriori, com també és sabut, a tall d’exemple,que Dalí regalava papers firmats per ell, que després es convertien en dibuixos pseudodalinians (falsos), els quals tenien una firma autèntica, però amb això ja entrariem en pinacologia i no en grafologia, l’únic que podem fer és certificar o no la firma, per tant, i en aquest cas, d’establir el periode en el qual va firmar. En el punt i final d’aquest treball de recopil·lació d’informació...
tracking img