Guia docent. dret administratiu.

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 12 (2777 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
FACULTAT DE DRET

DEPARTAMENT DE DRET ADMINISTRATIU
I PROCESSAL

ÀREA DE DRET ADMINISTRATIU

PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA
DRET ADMINISTRATIU II


CURS ACADÈMIC 2011/2012.

I. DRET DE L'ORGANITZACIÓ
ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ ESPANYOLA

Lliçó 1. Teoria general de l'organització administrativa. 1.Introducció:característiques generals de l'organització del'Administració Pública a Espanya. 2.Persones jurídiques i òrgans; característiques, diferències i classes. 3. La potestat organitzativa i les normes d'organització. Límits del poder d'organització.

Lliçó 2. L'Administració General de l'Estat. 1. L'Administració General de l'Estat: A)Evolució històrica; B) Panorama general en el sistema constitucional; C) Govern i Administració. 2.L'organització actual: A) Òrgans col·legiats: Consell de ministres,comissions Delegades del Govern, comissions Interministerials, Comissió General de secretaris d'Estat i subsecretaris i altres òrgans; B) Òrgans unipersonals:president, vicepresident, ministres, secretari d'Estat, director general; subsecretari, secretari general, secretari general Tècnic, gabinets i altres òrgans interns de suport. 3.L'administració perifèrica de l'estat: A) Alternatives per a l'organització de demarcacions territorials de l'Administració estatal; B) Els seus orígens i significació històrica; C) Estudi particular dels òrgans governatius: a) Els Delegats del Govern en les comunitats autònomes; b) Els subdelegats del Govern en les províncies i els directors Insulars; c) Les Delegacions ministerials i altres òrgans; D)Els principis constitucionals de distribució territorial del poder i les seues repercussions sobre l'Administració perifèrica. 4. L'Administració General de l'Estat en l'exterior. 5. L'Administració consultiva: A) Característiques generals de la funció consultiva; B) L'articulació entre els òrgans executius i consultius; C) Tipus d'òrgans consultius. D) El Consell d'Estat: A) Evolució; B)Organització i funcions;C) La seua posició en relació amb les comunitats autònomes. D) Les Assessories Jurídiques i la Direcció General del Servici Jurídic de l'Estat.

Lliçó 3. L'Administració de les comunitats autònomes. 1. L'Administració de les comunitats autònomes: A) Principis jurídics generals rectors de l'organització autonòmica; B) Les potestats d'autoorganització: abast i límits; C)L'organització de les comunitats autònomes: a) L'Assemblea legislativa o Parlament; b) L'Executiu: president, vicepresident, consellers, Consell Executiu o de Govern i altres òrgans;c) Òrgans consultius i de control; D) altres òrgans administratius.

Lliçó 4. L'Administració local. 1. La configuració del règim local contemporani i les seues crisis: A) Les bases ideològiques del règim local; B) Laconfiguració del règim local francés; C) La recepció de les idees franceses en l'organització local espanyola; D) La ruptura dels principis tradicionals i la crisi general del municipalisme. 2. La consagració constitucional de l'autonomia local i el seu significat. 3. El repartiment de competències entre l'Estat i les comunitats autònomes en matèria d'organització i competències de les corporacions locals.La competència de les corporacions locals en la Llei de Bases del Règim Local. 4. La província: A) Origen i evolució; B) La seua consagració constitucional; C) Els problemes derivats de l'establiment de les comunitats autònomes.

Lliçó 5. L'organització municipal i provincial. 1. L'organització municipal: A)Principis bàsics; B) Òrgans necessaris i òrgans complementaris. C) Formes associativesmunicipals: les mancomunitats. 2. L'organització provincial: les diputacions provincials: A) Sistema d'elecció; B) Organització; C) Funcions. 3. Les comarques. 4. Les àrees metropolitanes. 5. Règims locals especials: A) Consideració general; B) Els òrgans forals; C) Organitzacions insulars; D) Règims especials per a grans ciutats i xicotets municipis.

Lliçó 6. Principis que regeixen les...
tracking img