Infografia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (425 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de octubre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’estructura financera del FCB a l’any 2010, i durant tot el període 2002/10, està molt llunyana d’una situació ideal, on el patrimoni net hauria de representar el 50% de l’actiu, de la mateixamanera que hauria de fer el passiu.
La rotació de l’actiu total en funció dels ingressos d’explotació ofereix uns valors acceptables, tot i el comentat amb anterioritat. El motiu es basa en que una granpart dels actius més valuosos del club (els jugadors procedents de la cantera) no s’han adquirit de l’exterior.

La proporció en què es troben els ingressos d’explotació respecte del deute totalofereix una relació bastant adequada. Això vol dir que existeix una certa coherència entre les xifres ingressades i el volum de deute que es té.

El FCB presenta, en els últims anys, un decreixement enquant a l’activitat econòmica i la seva explotació que, com es pot observar en el gràfic, evoluciona a la baixa, passant a ser negativa l’última temporada.
L’evolució dels ingressos del FCB durantel període és lloable. Durant l’etapa davant del club, Joan Laporta és capaç d’aconseguir augmentar en 275M els ingressos del club. Es confirma el gran potencial del FCB per generar grans volums defacturació, a la vegada d’augmentar el seu posicionament global.
Les despeses del club creixen de manera exagerada. En conseqüència, el club gasta per sobre de les seves possibilitats. Aquestesdespeses excessives no només perjudiquen el compte de pèrdues i guanys, sinó que també en el balanç, ja que com en la majoria de despeses, excepte les amortitzacions, solen comportar pagaments a curttermini.
A més, aquest quantiós augment de despesa perjudica la liquiditat del club.

El resultat d’explotació, l’últim any, cau estrepitosament. Després d’unes temporades caracteritzades perl’obtenció de beneficis, la 2009/10 obté un resultat d’explotació de -61M, una barbaritat.
Si el club complís els valors recomanables en matèria d’endeutament, on el coeficient fos 1 (situació d’igualtat...
tracking img