Libro programacion c

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 78 (19364 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 3 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÁÒ
½º ¾º ¿º º º º º º º ½¼º ½½º ½¾º ÁÒØÖÓ Ù ÓÒ ÙÒ Ñ ÒØÓ× ÇÔ Ö ÓÖ × Ý ÜÔÖ × ÓÒ × Ë ÒØ Ò × ÓÒØÖÓÐ ÙÒ ÓÒ × Ý ÔÖÓ Ö Ñ ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÈÙÒØ ÖÓ× Ý Ñ ØÓ Ð ×Ú Ö Ð × Ò Ö Ø Ö × Î ØÓÖ × ×ØÖÙ ØÙÖ × ØÓ× ÒØÖ »Ë Ð ×Ô ØÓ× Ú ÒÞ Ó× À ÖÖ Ñ ÒØ × Ô Ö Ð × ÖÖÓÐÐÓ ÔÖÓ¹ Ö Ñ × Ò ÍÆÁ ½ ¿¼ ½ ½¾¿ ½¿ ½ ½ ½ ½ ¾ ¾½

ÁÒØÖÓ Ù ÓÒ Ð Ä Ò Ù ÈÖÓ Ö Ñ ÓÒ

ÐÜ

Ö

Ö ÐÐ Ö ½

¾

ÐÓ Ö

¯ ÈÖÓ Ö Ñ ¯Ì ¯
º Ã ÖÒ Ë ÓÒ

ú º Å Ò׬ÐÓÒ

ÂÖº ÈÖ ÒØ

×ØÖÙ ØÙÖ

¸ º ĺ ¹À Ðи ½ º

Ò

ÒØÓÒ Ó׸

ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù
Ò¸ º Ê Ø Ø ÓÒº ÈÖ ÒØ

¸ º ¹À Ðи ½

º

¯ ÇÒ ØÓ
È ØÖ

˺ Ⱥ À Ö ×ÓÒ¸ º ĺ ËØ Ð ÂÖº ÓÖÙØ Ø ÓÒ¸ ÈÖ ÒØ ¹À Ðи ½ ¾º ¸ À ÒÖÝ Ï Ò×ØÓÒº ×ÓÒ¹Ï ×Рݸ ½ º

Ê

ÖÒ

Å Ò٠и

¯Ì

¯ ÍÆÁ

º Ã ÖÒ Ë ÓÒ

ÍÆÁ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò ÍÒ ÓÙÒ

Ò¸ ʺ È º Ø ÓÒ¸ ÈÖ ÒØ ¹À Ðи ½

ÒÚ ÖÓÒÑ Òظ
º

Ñ Ö Þ Ðº ÈÖ ÒØ ¹À Ðи ½ÒÒ Ò
º

ÔÔÖÓ

¸

¿

ÁÒØÖÓ Ù

ÓÒ Ð Ð Ò Ù

À ×ØÓÖ

¯ ÅÙ ¯
½

× µÝ

× ÔÖÓÚ Ò Ò ÈÄ ´Å ÖØ Ò Ê ´Ã Ò Ì ÓÑÔ×ÓÒ¸ ½ ¼µº

Ö ×¸

¯ ÈÖ Ñ Ö Ä ¯ ¯
ÁÆÌÊÇ Í ÁÇÆ ÄÄ Æ Í Â
Ä Ò Ù
Ò½

Ù × Ò Ó ÓÖ Ò ÐÑ ÒØ Ò ½ ¾ Ô Ö Ð ËÇ ÍÆÁ Ò Ð È È¹½½ ÔÓÖ ÒÒ × Ê Ø Ò ÐÓ× Ä ÓÖ ¹ ØÓÖ Ó× Ðк ÖÓ ´½ Ô Ö Ö µ Ö Ò Ì ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ö Ò Ã ÖÒ Ò Ý ÒÒ × Ê Ø º Ð ×Ø Ò Ö ÆËÁ º

¯ ¯

Ò½ ¼ Ô Ö Ð ×Ø Ò Ö ÁËÇ ´ ØÙ Ð ×Ø Ò Ö µº Ͻ × ÓÒÚ ÖØ Ò Ð ÓÑ Ø Ó¬ Ð Ð ×Ø Ò Ö ÁËÇ º Ò½ Ï ½ Ö Ð × ÔÖ Ñ Ö × ÜØ Ò× ÓÒ × ·· ´ÓÖ ÒØ Ó Ó ØÓ×µº ÁËÇ º Ò½ ¿ Ô Ö

ÁÒØÖÓ Ù

ÓÒ Ð Ð Ò Ù

ÁÒØÖÓ Ù

ÓÒ Ð Ð Ò Ù

À ×ØÓÖ

ÝÖ Ð

ÓÒ ÓÒ ÍÆÁ

Ö Ø Ö ×Ø

×

MULTICS

BCPL
(Martin Richards, 1967)

¯Ä Ò Ù ¯ ÈÖ × ÒØ ¯
×ØÖ

ÔÖÓÔÓ× ØÓ

Ò Ö Ð ÑÔÐ Ñ ÒØ ÙØ Ð Þ Óº

Ö Ø Ö ×Ø × Ó Ò Ú Ð ØÖ ÓÒ Ð Ñ ×Ñ Ð × Ó ØÓ× ÕÙ Ð Ñ ÝÓÖ ÐÓ× ÓÑÔÙØ ¹ ÓÖ × ´ Ö Ø Ö׸ ÒÙÑ ÖÓ× Ý Ö ÓÒ ×µ µÔÖÓ Ö Ñ × ¬ ÒØ ×º Ñ ÒØ ×Ó Ó ÓÒ Ð × ×Ø Ñ ÓÔ Ö Ø ÚÓ ÍÆÁ Ù Ó Ô Ö ÔÖÓ Ö Ñ ÓÒ × ×¹ Ò Ð × Ö ØÙÖ × ×Ø Ñ × ÓÔ Ö¹ ÒÔ Ö Ù ÐÕÙ Ö ÓØÖÓ Ø ÔÓ × ÒØ Ò × ÔÐ ¹

B
(Ken Thompson, 1970)

¯ ¯

ß ÍÆÁ
Ø ÚÓ׺ ×

Ý ×Ù ×Ó ØÛ Ö Ù ÖÓÒ × Ö ØÓ× Ò º

Ø Ñ × ÔÓÖ ×Ù ÙØ Ð
Ù ÓØ Ñ

× ÙÒ Ð Ò Ù

¯Ä Ò Ù

ÓÒº

UNIX
1ª versión (1969) Ken Thompson Dennis Ritchie

C
(Dennis Ritchie, 1972)

ÔÕÙ ÒÓ ×ÓÐÓ Ó Ö ÐÐ × Ý ÙÒ ÓÒ ×º

ÓÒØÖÓÐ × Ò¹

ÁÒØÖÓ Ù

ÓÒ Ð Ð Ò Ù

ÁÒØÖÓ Ù

ÓÒ Ð Ð Ò Ù

Ö Ø Ö ×Ø

×

´ÁÁµ

ÁÒ ÓÒÚ Ò ÒØ ×

¯ ÆÓ Ó Ö
ÐÓ× Ñ Ð Ò Ù ÑÙÐØ ØÙ

¯ ÈÖÓ Ö Ñ × ÔÓÖØ ¯ È ÖÑ Ø

Ñ Ò ×ÑÓ× »Ë ´ ÒØÖ »× Ð µº ÌÓ Ó× Ò ×ÑÓ× ÐØÓ Ò Ú Ð × Ò Ù ÒØÖ Ò Ù Ö Ð Ý × Ó Ö Ò ÓÑÓ ÙÒ ÓÒ × Ð ÓØ º Ð × ÔÙ Ò ÓÑÔÙØ ÓÖ ×º ÓÒ ×ØÖÙ ØÙÖ ÙØ Ö× × Ò Ý Ñ Ó× Ò

¯ ÆÓ × ÙÒ Ð Ò Ù Ù ÖØ Ñ ÒØ Ø Ô Óº ¯ × ×Ø ÒØ Ô ÖÑ× ÚÓ ÓÒ Ð ÓÒÚ Ö× ÓÒ ØÓ׺ ¯ Ë Ò ÙÒ ÔÖÓ Ö Ñ ÓÒ Ñ ØÓ ÔÙ × Ö ÔÖÓÔ Ò×Ó ¯Ä
Ñ ß

ÖÖÓÖ ×

Ð ×

Ò ÓÒØÖ Öº Ô ÖÑ Ø

ÔÖÓ Ö Ñ

× ÒÓ ÑÓ ÙÐ Öº

Ú Ö× Ø Ð Ð Öº

Ö Ö ÔÖÓ Ö Ñ ×

Ð ×

ÒØ

Ò ¹ ¼¼ ¹¹ ¹Çǹ¹ ¼¼¸ÇÇ ¼¼ Ò´µß ÇÇ´µ ÔÖ ÒØ ´ ±½º¿ Ò ¸ º¶¹ »ÇÇ»Çǵ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹

ÇÇ´µ

½¼

ÁÒØÖÓ Ù

ÓÒ Ð Ð Ò Ù

ÁÒØÖÓ Ù

ÓÒ Ð Ð Ò Ù

ÒØÓÖÒÓ

× ÖÖÓÐÐÓ
Ò ÐÙ

ÈÖ Ñ Ö ÔÖÓ Ö Ñ
×Ø Óº

Ò

¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯

ØÓÖ ÖÓ× ÖÓ×

Ø ÜØÓº Ö º Ð ÓØ º

ÓÑÔÐ ÓÖº

Ñ Ò´µ ß

»¶ ÈÖ Ñ Ö ÔÖÓ Ö Ñ

Ò

¶» Ò º Ò µ

ÒÐ Þ ÓÖº ÔÙÖ ÓÖº

ÔÖ ÒØ ´ ÈÖ Ñ Ö ÔÖÓ Ö Ñ Ü Ø´¼µ

ÓÑÓ Ö Ö Ð ÔÖÓ Ö Ñ

¯ ¯

ÓÒ ÙÒ Ö

ØÓÖ

Ø ÜØÓ ´ Ò ÍÆÁ Ò ÙÒ ¬ ÖÓ¸

Ú ¸ Ô Ó¸ Ñ ×¸ Ø ºµ
ÑÔÐÓº º

Ö Ð ÔÖÓ Ö Ñ

½½

½¾

ÁÒØÖÓ Ù

ÓÒ Ð Ð Ò Ù

ÁÒØÖÓ Ù

ÓÒ Ð Ð Ò Ù

ÓÑÓ ÓÑÔ Ð Ö Ý

ÙØ Ö Ð ÔÖÓ Ö Ñ
Ô ÖÑ Ø Ó Ù ÒØ º Ò Ó Ó

ÅÓ ÐÓ

ÓÑÔ Ð

ÓÒ

¯ ÍÒ ÓÑÔ Ð ÓÖ
ß ßÒ Ð Þ Ö Ý Ø Ø Ö ÖÖÓÖ × Ò Ð Ó ÓÒÚ ÖØ Ö ÙÒ ÔÖÓ Ö Ñ × Ö ØÓ Ò ÙØ Ð ÔÓÖ Ð ÓÑÔÙØ ÓÖ ØÓ ÓÑÔ Ð ÓÒ × Ó

Código fuente

¹

Preprocesador

¯Å Ò
ß ß

ÑÔÐÓº
Ò Ö Ò Ö Ð Ó Ó Ó ØÓ ÑÔÐÓºÓ Ð ÙØ Ð ºÓÙØ ÙØ Ø Ð Ò Ó ºÓÙØ
Compilador

¯ ¯ ¯ ¯

Código ensamblador

Ð ÔÖÓ Ö Ñ × Ð Ñ Ò ØÓ ÑÔÐÓºÓº

¹

ÑÔÐÓº ÑÔÐÓºÓ ¹Ó

Ò Ö

Ь

ÖÓ Ó Ò Ö Ð

ØÓ
Bibliotecas

Ensamblador Código objeto Editor...
tracking img