Metodologia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4010 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
RELIGIOSITAT EN LA SOCIETAT
Hem escollit la religiositat com a fenomen a estudiar ja que creiem que és un factor important de la societat, i intentarem veure si això influeix d’alguna manera en l’individu. Bàsicament, el que intentarem verificar és que si a través de les variables independents que hem triat, la religiositat dels individus variarà o no.
És molt precipitat dir que elnostre món és un món allunyat de la religió, quan entenem per religió alguna cosa més enllà de la pràctica del culte o el compliment d’unes lleis religioses, ens adonem que el nostre món es continua preguntat les qüestions essencials de la vida i és per això que hem triat aquest tema, per a intentar aprofundir més en aquesta àrea del comportament de l’individu.

El nostre treball es basa en comfactors com l’edat, el sexe, l’educació... influeixen en l’individu en general pel que fa a la seva religiositat.
Creiem que la formació religiosa es veu afectada per l’edat, el gènere i l’educació , que són els factors que més poden afectar a aquesta formació i que són els que estudiarem a continuació. Tanmateix, també intentarem veure si la tendència política influeix d’alguna manera en lareligiositat de l’individu, enfocant-ho a si per ser d’un partit de dretes o conservador es tendeix a ser més religiós, intentant que el que variï sigui la religiositat i no la ideologia.

MARC TEÒRIC
La pregunta que ens qüestionem és la següent: fins a quin punt les característiques de l’individu pròpies (sexe, edat...) influeixen en la seva religiositat?
Per a intentar donar resposta a aquestapregunta, farem servir a l’individu com a eix central del treball, és a dir com a unitat d’anàlisi i el complementarem amb la variable de la religiositat.

Nosaltres definiríem la religiositat com a un terme que es refereix als diferents aspectes de l’activitat religiosa, la dedicació i la creença. És a dir, s’ocupa de quant religioses són les persones i com són les persones religiosament.Creiem que és important la religiositat perquè els individus necessiten aferrar-se a algun tipus de fe que els doni respostes a aquelles qüestions que la ciència no pot explicar.
Així doncs, proposem les següents variables explicatives per a veure si influeixen en la religiositat de l’individu:
* Edat
* Educació
* Sexe
* Eix Esquerra-Dreta ( Ideologia )

Creiem que la variableedat és un factor a tenir en compte perquè els individus de més edat tendeixen a ser més religiosos, i els joves, menys. Això es degut a l’educació que reberen per exemple els individus amb més edat actualment, una educació més conservadora a causa del franquisme on la religió era molt important. Això doncs es contraposa a l’educació que reben els joves enquestats, que és una educació molt mésliberal i on la religió és una opció i no una obligació i que volem veure com repercuteix en la religiositat dels individus.

L’educació també seria un factor important ja que els individus tendeixen a ser més o menys religiosos segons l’educació obtinguda. Per a nosaltres, és una de les variables claus que tindrem molt en conta. Ho tindrem molt en compte perquè és sabut per tothom que antigamentl’església s’aprofitava de l’analfabetisme de la població per a exercir un control absolut sobre aquesta, ja que, al no tenir estudis ni coneixements de cap tipus havien d’acceptar el que deia la religió ja que era l’únic que se’ls hi havia inculcat. És per això que diferents persones amb coneixements avançats al llarg de l’historia es qüestionaven les idees inculcades per l’església, i partintd’aquesta base, volem veure si és cert que la gent amb menys estudis es més religiosa degut als motius exposats anteriorment.

Pel que fa a la variable de sexe, creiem que la religiositat dels individus serà diferent depenent de si és home o dona. Tenim una teoria (que haurem de veure si es compleix) de que les dones seran més religioses que els homes ja que les dones tendeixen a cuidar els...
tracking img