Oració composta-valencià

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2669 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
UD8 L’oració composta
*Aquesta unitat no estarà del tot mecanografiada i hauràs d’incloure-li apunts a mà.

El curs passat vam veure que la forma dels mots, l’estructura, en determina la classe o categoria gramatical, i que s’agrupen, per a desenvolupar funcions, en sintagmes dins de fragments de discurs: els enunciats. Aquests poden ser unimembres –frases segons la gramàtica tradicional -, obimembres –amb subjecte i predicat. I ppoden formar proposicions –integrades en una estructura oracional més gran –o oracions, amb més independència fònica, sintàctica i significativa.

Si entens l’oració simples i les funcions dels seus compoenents, sabràs que l’oració composta no és més que la unió en peu d’igualtat –per coordinació –de diverses oracions simples, o que una proposiciósubordinada –substantiva, adjectiva o adverbial – equival al sintagma corresponent.

Però no oblides que la sintaxi i la seua anàlisi és molt més que separar elements, fer ratlles o posar abreviatures de manera mecànica. Has d’assimilar la lògica que guia aquest procediment, perquè implica comprendre la jerarquia i la relació entre les paraules i entre les proposicions i ens ajuda a racionalitzar el pasdel que pensem al que expressem. Dominar les oracions compostes és una habilitat imprescindible per a interpretar i produir de manera correcta, textos diversos i sovint complexos: orals, escrits, formals, informals i d’àmbits d’ús diferents.

A més, assolir els objectius comunicatius –demanar informació, oferir-ne, defensar idees, persuadir, expressar sentiments, etc. – depén molt del domini dela lectura i l’escriptura.

1. ORACIÓ SIMPLE I ORACIÓ COMPOSTA

A vegades, els missatges que necessitem transmetre o les informacions que demanem són tan elementals que es poden enunciar de manera molt breu, bé mitjançant un sintagma o frase unimembre o bé amb una oració simple: Bon dia! Quina hora és? Les onze del matí. Però, com més complex siga el contingut del missatge, més cal usaroracions compostes i, per tant, major ha de ser el coneixement de la sintaxi. Així, la redacció d’una carta, la preparació d’una conferència o l’elaboració d’una novel•la, per posar tres exemples, ben segur que exigiran un bon domini de l’oració composta.

1.1 Proposició i oració composta

Recordem que els enunciats (segments comunicatius situats entre pauses i dotats de sentit) poden ser de tresclasses:

a) La frase, enunciat unimembre sense subjecte ni predicat (Xe! Adéu!).
b) La proposició, conjunt de paraules amb subjecte i predicat però incloses dins una oració composta.
c) L’oració, unitat bimembre amb autonomia sintàctica, que pot ser simple i compsota.

Una oració simple és un tipus d’enunciat que s’organitza entorn d’un verb en forma personal i, per tant, té un solpredicat, encara que l’acció la faça un o més subjectes: Alícia organitzarà una festa d’aniversari (oració simple amb un sol subjecte, Alícia); L’entrenador i el preparador físic han exposat opinions diferents (oració simple amb dos subjectes, l’entrenador i el preparador físic).

Una oració composta és un conjunt d’oracions simples, anomenades proposicions, que van entre dues grans pauses marcades perpunts, i que es combinen a fi de constituir una unitat de sentit.

Les proposicions poden unir-se: per mitjà de comes i punts i comes (juxtaposició: Anirem al cinema ara; soparem després) o per mitjà de connectors, sovint conjuncions, que indiquen que són independents (coordinació: Jaume és molt puntual, però ha arribat tard a la reunió) o que marquen que una proposició, o més, està mancada desentit i, per tant, és dependent d’una altra (subordinació: Quan Anna ha eixit de casa, jo ja hi tornava).

2. COORDINACIÓ I JUXTAPOSICIÓ

Si no domines l’expressió i vols que la teua prosa siga senzilla i directa i el teu estil àgil i entenedor, és millor que no abuses de les oracions compostes llargues i amb moltes subordinades. És preferible que, d’entrada, t’expresses amb oracions simples...
tracking img