Ordenamiento jurídico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1183 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Tema 1.
1. Conceptes jurídics bàsics
DRET: producte humà, social i històric, que és versàtil (condiciona la nostra conducta i, a la vegada, es pot utilitzar per protegir els nostres interessos i aconseguir els nostres objectius).
PROBLEMES DEFINICIÓ:
-Ambigüitat: es fa servir en moltes variants i sen tits (dret com a conjunt de normes, dret subjectiu, dret com a disciplina, dret com aciència jurídica, dret com a sinònim de justícia..)
- Vaguetat: - en la definició de la doctrina i les seves característiques
- en l’establiment del límit que avarca el concepte de Dret (vaguetat extensional)
CONCEPCIONS BÀSIQUES DEL DRET:
1.Dret Positiu Conjunt de normes (lleis) creades per l’home que són adoptades per l’òrgan competent per fer-ho d’acord amb els procediments establerts. Mantéuna distinció entre dret i justícia.
2.Jusnaturalisme Consisteix en principis ètics i de la justícia que són universalment vàlids i assequibles per a la raó humana. Afirma l’existència del dret natural, i la superioritat del dret natural sobre el dret positiu. Identifica el dret amb la justícia.
- el dret com a sistema normatiu: les normes amb caràcter prescriptiu (expressen el que hauria deser, no el que és). Comporten la possibilitat d’incompliment, i aquest incompliment no afecta a la validesa de la norma.
DRET I USOS SOCIALS
Els usos socials són un conjunt de regles de comportament admès en una part de la societat i que afecten a diferents aspectes de la vida; hi ha usos socials no normatius ni obligatoris (horari àpats), i usos socials normatius i obligatoris (cortesia).-Semblances:
1.Obligatorietat, la comunitat pressiona pel seu compliment.
2.Sanció per l’ incompliment.
-Diferències:
1.la sanció del dret està institucionalitzada.
2.major certesa del dret enfront els usos socials. Les lleis són més específiques i concretes.

DRET I MORAL
-Semblances:
1.Són ordres normatius que regulen la conducta humana.
-Diferències:
1. diferent perspectiva: el dret téuna perspectiva social (home ciutadà), la moral té una perspectiva personal (home bo).
2. exterioritat del dret/ interioritat de la moral
3. tipicitat: el dret s’interessa per les obligacions individuals, no globalment.
4. Coacció: el dret imposa un càstig, la moral no.
5. Doble naturalesa del dret: imperativa (obligacions) i atributiva (drets).
CONNEXIONS ENTRE DRET I MORAL:
1.Jusnaturalismei positivisme: pel positivisme el dret és la llei escrita (no hi entra la moral). Pel jusnaturalisme el dret només ho és si inclou uns principis ètics i morals.
2.motius per obeir o desobeir el dret: sentim l’obligació moral de fer-ho, ja sigui perquè formem part d’una mateixa societat o per les conseqüències que suposa no complir-los.
3.els motius morals s’al·leguen per desobeir el dret:-Formes de desobediència: objecció de consciència i desobediència civil
-Semblances:
1.Es fan de manera conscient
2.les persones que incorren una norma accepten totes les altres
3.Són formes d’acció no violentes
-Característiques OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA:
1.Rebutja la norma perquè l’afecta personalment
2. no es busca la modificació de la norma general
* Article 30.2 només reconeix l’ objeccióde consciència al servei militar, ara el TC (intèrpret de la constitució) s’adapta als casos concrets.
-Característiques DESOBEDIÈNCIA CIVIL (incompliment de vàries normes)
1.es busca la modificació de la norma general
2.finalitat política, acte públic i manifest.
3.resignats a acceptar la sanció
4. a vegades es salten una norma per canviar-ne una altre
5.motius diversos:ètics, polítics...* ex. Moviment de Luther King.

2.2 Funcions del Dret
1.Funcions Clàssiques i tradicionals
-Cohesió. Integració social, establiment de relacions entre els membres de la societat.
-Resolució de conflictes: paràmetres objectius que permeten mediar el conflicte i restaurar l’equilibri dins la societat.
2.Funcions Importants i modernes
-legitimació i organització del poder: el dret és...
tracking img