Pedagogia

Páginas: 4 (967 palabras) Publicado: 23 de enero de 2010
Sobre el tema de l'Educació Primària es pot dir que la llei

que la regula que és la LOGSE. Aquesta llei és un instrument imprescindible i decisiu per a les reformes educatives que sorgeixin.També hi ha normes jurídiques (Reial decret) on consten continguts relacionats amb l'Educació Escolar, com els ensenyaments mínims en l'Educació Primària. Personalment sabia de l'existència d'una Lleid'Educació però mai he tingut curiositat per aquesta llei. En aquests quatre mesos estic molt més informat sobre elements, decrets i lleis de l'Educació.

Para la enseñanza de determinadas áreas, lanueva ley exige «la especialización o
cualificación correspondiente»

Prosseguint amb la meva evidència dir que l'Educació Primària té un caràcter gratuït i obligatori. Està compresa per sis cursosacadèmics dividits en tres cicles (Inicial, Mig, Superior) de dos anys (1º-2º, 3º-4º, 5º-6º) cadascun. Els nens i nenes que podran incorporar-se al curs es comprendran entre els sis i dotze anys d'edat.A més els cicles s'organitzen en àrees (Matemàtiques, Educació Física, Llengua Castellana i Literatura...) que tenen un caràcter global i integrador. Dir que tot l'anteriorment esmentat en aquestparàgraf es pot considerar com principis generals de l'Educació Primària. Als docents se'ls considera legalment funcionaris de l'Estat.

El currículum de l'Educació primària es defineix com el conjuntd'objectius, competències bàsiques, continguts, mètodes pedagògics i criteris d'avaluació d'aquesta etapa educativa, aquests elements anteriorment citats estan en relació amb uns aspectes bàsics(ensenyaments bàsics) inclosos en el currículum. Els ensenyaments bàsics asseguren una formació comuna a tots els alumnes i alumnes, és a dir si un alumne està estudiant a Catalunya i s'ha de traslladar aaltra Comunitat Autònoma per qualsevol motiu, li facilitarà la continuïtat i la progressió del seu aprenentatge.

Fer saber que el currículum antic estava més centrat en l'adquisició d'objectius...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Pedagogía
  • Pedagogia
  • La pedagogia
  • Pedagogia
  • La pedagogia
  • Pedagogia
  • Pedagogia
  • Pedagogia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS