Pimes catala

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 348 (86908 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Suplement al núm. 279

Dimecres 21 novembre 2007

3

I.

Disposicions generals
la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, per a la formulació de balanç i estat de canvis en el patrimoni net abreujats. Addicionalment s’exigeix que l’empresa no es trobi en algun dels supòsits d’exclusió que regula l’apartat 2 de l’article 2 d’aquestReial decret. És necessari esmentar que aquestes mateixes circumstàncies delimiten la possibilitat, per a les entitats no mercantils, d’aplicar els continguts d’aquest Pla general de comptabilitat de pimes, en els termes que recull l’article 5. Tenint en compte que la determinació del compliment de les condicions esmentades es produeix al tancament de l’exercici, el subjecte comptable ha de registrarles seves operacions atenent les circumstàncies previsibles, efectuant, si s’escau, i almenys al tancament de l’exercici, els ajustos que siguin procedents. Addicionalment, l’opció que una petita o mitjana empresa apliqui el Pla general de comptabilitat o el Pla general de comptabilitat de pimes s’haurà de mantenir de forma continuada un mínim de tres exercicis, llevat que l’empresa, pel fet dedeixar d’estar inclosa en l’àmbit d’aplicació d’aquest últim, hagi d’aplicar obligatòriament el Pla general de comptabilitat. Per la seva banda, l’article 3 d’aquest Reial decret prohibeix l’aplicació parcial del Pla general de comptabilitat de pimes, i exigeix que es consideri com un cos complet, de forma que l’usuari de la informació financera externa pugui ser coneixedor dels criteris que hi haal darrere d’uns comptes anuals de petites i mitjanes empreses. I això sense perjudici, òbviament, del fet que si una empresa que aplica aquest Pla du a terme operacions que aquest no recull específicament, s’ha de remetre a les normes o als apartats específics del Pla general de comptabilitat que continguin els criteris de registre, valoració i presentació de les operacions esmentades, ambl’excepció dels que fan referència a actius no corrents i grups alienables d’elements mantinguts per a la venda. Així mateix, s’ha de subratllar que les normes d’actius financers i passius financers es conceben en el Pla general de comptabilitat de pimes com a normes aplicables en la seva totalitat, sense que sigui procedent considerar a efectes valoratius categories diferents de les que aquestespreveuen, i sense perjudici de la remissió als continguts del Pla general de comptabilitat en relació amb els contractes particulars no regulats en el Pla general de comptabilitat de pimes; a saber, els passius financers híbrids, els instruments compostos, els derivats que tinguin com a subjacent inversions en instruments de patrimoni no cotitzats el valor raonable dels quals no es pugui determinar ambfiabilitat, els contractes de garantia financera, les fiances lliurades i rebudes i les cobertures comptables. L’estructura del Pla general de comptabilitat de pimes és la mateixa que la del Pla general de comptabilitat. Consta de cinc parts precedides d’una introducció en la qual s’expliciten les característiques fonamentals d’aquest text i les seves diferències respecte al Pla general decomptabilitat.

MINISTERI D’ECONOMIA I HISENDA
19966
REIAL DECRET 1515/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses i els criteris comptables específics per a microempreses. («BOE» 279, de 21-11-2007; correcció d’errades «BOE» 286, de 29-11-2007, i correcció d’errors «BOE» 313, de 31-12-2007.) I La disposició final primera de la Llei 16/2007de 4 de , juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional amb base en la normativa de la Unió Europea, autoritza el Govern perquè, de forma simultània al Pla general de comptabilitat i com a norma complementària d’aquest, aprovi el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses (d’ara endavant, Pla general de...
tracking img