Població i demografia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (641 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
En la sociologia i la biologia una població és un grup de persones o organismes d'una espècie en particular que viuen en una àrea o espai específic el nombre dels quals es determina per mitjàd'un cens.
En la biologia s'estudien les poblacions animals i vegetals en una branca de l'ecologia coneguda com a biologia poblacional i en lagenètica de poblacions. En la dinàmica de població, s'estudia lagrandària, l'estructura d'edat i sexe, la mortalitat, el comportament reproductiu i la taxa de creixement. Una metapoblació és una agrupació de subpoblacions d'una àrea específica en què els individusde les diverses subpoblacions poden creuar les àrees inhabitables de la regió. La dispersió biològica és un dels elements claus que afecten dites poblacions.
La demografia és l'estudi de lespoblacions humanes. Diversos aspectes del comportament humà en les poblacions s'estudien en lasociologia, economia i geografia. L'estudi de les poblacions fa ús de les lleis dela probabilitat i estadística i per tant les conclusions dels estudis són representatives del grup en conjunt i no d'un individu en particular.
Conceptes demogràfics de la població[modifica]Densitat de poblacióArticleprincipal: Densitat de població.
La densitat de la població s'amida dividint el nombre total de la població entre l'àrea de la regió en què viuen. En la biologia aquest concepte s'utilitza en conjunció amb lapoblació absoluta per a determinar un possible vòrtex d'extinció atès que les densitats baixes de població duen a una fertilitat reduïda en allò que es coneix com a efecte Allee. En la demografia, la densitatde població és el nombre d'individus per unitat d'àrea (que pot incloure o excloure les àrees agrícoles o productives), i es calcula per municipis, ciutats, països, territoris, estats o per al món.Els estats amb la més alta densitat de població són microestats: Mònaco, Singapur, la Ciutat del Vaticà i Malta. Això és degut a que són ciutats-estat, en què l'activitat agrícola és...
tracking img