Practica del condicionamiento classico

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1301 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 30 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Pràctica 3. Segona Part.

Resultats del Condicionament Clàssic

|Aquestes fulles són les que s’han d’entregar com a informe de la pràctica durant la setmana 12 |

PREGUNTES SOBRE ELS EXERCICIS DE CONDICIONAMENT CLÀSSIC

GRÀFIQUES DE RESULTATS

Para poder analizar lo que ha ocurrido, reproduce aquí la ventana “Supression Ratio” de cada uno de loscuatro ejercicios realizados. Para ello, sigue los pasos siguientes: a) Activa la ventana; b) Clica la opción “Copy Window Image” en el desplegable “Edit”; c) Pega la ventana a continuación, en este fichero de Word.

GRÀFICA DE RESULTATS DEL CONDICIONAMENT DE LA POR

[pic]

GRÀFICA DE RESULTATS DEL BLOQUEIG CONTEXTUAL

[pic]

GRÀFICA DE RESULTATS DEL CONDICIONAMENT DE SEGON ORDRE[pic]

GRÀFICA DE RESULTATS DEL CONDICIONAMENT INHIBITORI

[pic]

RESPON LES SEGÜENTS PREGUNTES:

Encercleu la resposta que considereu que és la correcta. Seguidament, anoteu-la a la “Graella de respostes” que trobareu a la última pàgina, després de la pregunta 15.

1. En el condicionament de la por (Exercici CC1), quins estímuls s’han presentat a l’Sniffy durant els primers 5 assaigs?a) Un so com a EC i un xoc com a EI.
b) Un xoc com a EC i un so com a EI.
c) Un EECC compost amb un so i un xoc.
d) Tot l’anterior és fals.

2. Quin procediment de presentació temporal d’estímuls hem fet servir a l’Exercici CC1?
a) De traça.
b) Simultani.
c) De demora.
d) Cap endarrere.

3. En el bloqueig contextual (Exercici CC2), quins estímuls s’han presentat al’Sniffy durant els primers 15 assaigs?
a) Un so com a EC i un xoc com a EI.
b) Un xoc com a EC i un so com a EI.
c) Un xoc com a EC.
d) Un xoc com a EI.

4. En el bloqueig contextual (Exercici CC2), què esperem provocar durant la segona fase de l’experiment?
a) Una sensibilització del so com a EC.
b) Un condicionament de la por, però més lent que el que s’hauriaobtingut en l’Exercici CC1.
c) Un condicionament de la por, però més ràpid que el que s’hauria obtingut en l’Exercici CC1.
d) Un condicionament de la por igual que el que s’hauria obtingut en l’exercici CC1.

5. En el condicionament de segon ordre (Exercici CC3), quins estímuls s’han presentat durant els primers 10 assaigs (Fase 1)?
a) Un xoc com a EC i un so com a EI.
b) Un so com aEC i un xoc com a EI.
c) Un so i un xoc, els dos com a EI.
d) Un so i un xoc, els dos com a EC.

6. En el condicionament de segon ordre (Exercici CC3), quins estímuls s’han presentat durant els assaigs 11 a 15 (Fase 2)?
a) Un so com a EC i un xoc com a EI.
b) Un so com a EC i una llum coma EI.
c) Una llum com a EC i un so com a EI.
d) Un llum com a EI i un so com a EC.7. En el condicionament de segon ordre (Exercici CC3), què esperem provocar durant la segona fase de l’experiment?
a) Un condicionament de la por al so de major magnitud a l’aconseguit a la fase 1.
b) L’extinció del condicionament de la por instaurat a la fase 1.
c) Un condicionament de la por a la llum.
d) Una generalització a altres estímuls del condicionament de la porinstaurat a la fase 1.

8. Per què a la fase 2 s’han fet només 5 assaigs?
a) Perquè no són necessaris ja que el condicionament de segon ordre ja sol aparèixer al primer assaig de la fase 2.
b) Perquè a la fase 2 sempre es fa la meitat dels assaigs fets a la fase 1.
c) Perquè així s’evita el sobreentrenament .
d) Perquè si en aquesta fase fem més assaigs podriaextingir-se la RC a l’EC so.

9. En el condicionament inhibitori (Exercici CC4), quins estímuls s’han presentat durant els primers 10 assaigs (Fase 1)?
a) Una llum com EC+ i un xoc com a EI.
b) Un so com a EC+, una llum com a EC- i un xoc com a EI.
c) Una llum com a EC+, un so com a EC- i un xoc com a EI.
d) Una llum com a EC+ i un so i un xoc, els dos com a EI.

10. En el...
tracking img