Prescripción versus caducidad

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (400 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
CADUCITAT versus PRESCRIPCIÓ

Tant la prescripció com la caducitat són institucions en les quals se manifesta un determinat efecte jurídic pel transcurs d’un període de temps. Encara que sóninstitucions que existeixen en totes les branques del Dret, en el Dret Administratiu tenen una sèrie de particularitats.

La PRESCRIPCIÓ suposa la extinció de un dret o d’una obligació pel transcurs d’undeterminat període de temps a partir d’un concreto moment.
Un par de exemples de prescripció en Dret Administratiu:
- Les infraccions lleus en matèria de trànsit prescriuen als tres meses de laseva comissió. Si comets una infracció d’aquest tipus, Trànsit disposa de 3 meses a partir d’aquest moment per iniciar el procediment sancionador contra tu. Si en aquest període no et notifica capactuació, la infracció prescriu y ja no pots ser sancionat per aquest motiu.
- El dret de l’Administració al cobrament dels deutes líquids de Dret Públic prescriu als 4 anys des de la sevanotificació. Això significa que Hisenda, un cop que em notifica que dec 300 € en concepte de liquidació de l’IRPF, disposa de 4 anys a partir de llavors per iniciar el procediment de cobrament. Si durant aquestperíode Hisenda no inicia el procediment i no m’ho notifica, el seu dret al cobrament s’extingeix per la prescripció. Ja no podrà cobrar-me els 300 €.

La CADUCIDAD és, en Dret Administratiu, una delas maneres de finalització d’alguns procediments administratius (els sancionadors i d’altres susceptibles de produir efectes desfavorables). Se ocasiona pel transcurs d’un determinat termini de tempsdes de la iniciació del procediment sense que s’hagi produït la resolució del mateix. No suposa la extinció de cap dret, sinó només que s’ha de dictar resolució declarant la caducitat i ordenantl’arxivament del procediment. Si els terminis de prescripció no s’han complert, res no impedeix que es pugui iniciar un nou procediment.
Por exemple: El termini màxim establert per resoldre els...
tracking img