Principals elements patrimonials

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1414 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Principals elements patrimonials:

El nom que s’utilitza per definir cada element o grup d’elements amb característiques semblants no és un nom arbitrari sinó que es tracta d’un nom normalitzat, en el sentit que tots els que utilitzen la comptabilitat fan servir un mateix nom per definir un mateix concepte.

La normalització comptable està recollida en el Pla General de Comptabilitat.

Cadaelement patrimonial està identificat amb un número.

PRINCIPALS ELEMENTS D’ACTIU

* ACTIU NO CORRENT

* IMMOBILITZAT INTANGIBLE. Són aquells béns que l’empresa necessita per produir però que no tenen una materialitat corpòria, com pot ser una patent, una marca...

* 203 - Propietat Industrial. Import satisfet per la propietat o pel dret a ús de diferents manifestacions de lapropietat industrial (patents, marca..)
* 206 - Aplicacions informàtiques. Import satisfet per l’adquisició o dret a l’ús de programes informàtics; també s’hi inclouen els realitzats per la pròpia empresa.

* IMMOBILITZAT MATERIAL. Està integrat per tots aquells actius tangibles i corporis, propietat de l’empresa, i que aquesta destina a la seva activitat productiva durant una sèrie deperíodes.

* 210 - Terrenys i béns naturals. Inclou el valor dels solars, finques rústiques i altres terrenys no urbans, mines i pedreres.
* 211 - Construccions. Inclou el valor dels edificis i les construccions en general, sigui quina sigui la seva destinació.
* 212 - Instal·lacions tècniques. Unitats complexes d’ús especialitzat en el procés productiu, que contenen edificacions,maquinària, solars... Per exemple, una benzinera o una depuradora d’aigua .
* 213 - Maquinària. Conjunt de màquines adquirides per l’empresa mitjançant les quals es podran realitzar extraccions, transformacions o elaboració de productes.
* 214 – Utillatge. Conjunt d’utensilis o d’eines que es poden utilitzar amb autonomia o conjuntament amb les màquines.
* 216 - Mobiliari. Mobles i altresmaterials i equips d’oficina com ara les màquines d’escriure no electròniques.
* 217 - Equips per a processos d’informació. Ordinadors i altres equips electrònics.
* 218 - Elements de transport. Vehicles de tot tipus que es puguin utilitzar per al transport terrestre, marítim o aeri de persones, animals o mercaderies.

* INVERSIONS IMMOBILIÀRIES. Està integrat per immobles propietat del’empresa que estan destinats a l’obtenció de rendes o plusvàlues.

* 220 – Inversions en terrenys i béns naturals
* 221- Inversions en construccions

* INVERSIONS FINANCERES. Està format per aquelles inversions permanents en altres empreses i dipòsits a termini.

* 250 - Inversions financeres a ll/t en instruments de patrimoni. Inversions a llarg termini en accions i altres valorsde societats que ni siguin del mateix grup ni associades.
* 251 - Valors representatius de deute a ll/t. Inversions a llarg termini, per subscripció o adquisició d’obligacions, bons i altres valors de renda fixa.
* 252 - Crèdits a llarg termini. Préstecs i altres crèdits no comercials concedits per l’empresa amb venciment superior a l’any.
* 258 – Imposicions a llarg termini. Dinersdipositats en entitats de crèdit amb venciment superior a un any.

* AMORTITZACIONS ACUMULADES DE L’IMMOBILITZA’T. Reflecteix la distribució en el temps de les inversions en immobilitzat per la seva utilització prevista en el procés productiu. Les amortitzacions es posen a l’actiu del balanç restant a la inversió.

* 280 - Amortització acumulada de l’immobilitzat intangible. El mateixque l'anterior però per a l’immobilitza’t immaterial.
* 281 - Amortització acumulada de l’immobilitzat material. Correcció del valor de l’immobilitza’t material d’acord amb un pla sistemàtic.

* EXISTÈNCIES

* 300 - Mercaderies. Qualsevol cosa adquirida per l’empresa i destinada a la seva venda sense transformació.
* 310 - Primeres matèries. Materials que mitjançant...
tracking img