Qqqqqqqafgafgfgf

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1094 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Viabilitat de l’energia geotèrmica a les terres de l’Ebre

Contenido
Tipus de fonts geotèrmiques 4
Tipus de jaciments geotèrmics segons la temperatura de l'aigua 5
Avantatges 5
Usos 6

Introducció
Tema de recerca
Objectius
Metodologia
Estructura del treball

L'energia geotèrmica és aquella energia que es pot obtenir mitjançant l'aprofitament de la calor de l'interior de laTerra. La calor de l'interior de la Terra es deu a diversos factors, entre els quals cal destacar el gradient geotèrmic, la calor radiogènica, etc. Geotèrmic ve del grec GEO, "Terra", i Thermes, "calor"; literalment "calor de la Terra".

Tipus de fonts geotèrmiques

[pic]

En àrees d'aigües termals molt calentes a poca profunditat, s'aprofita la calor desprès per l'interior de laterra. L'aigua calenta o el vapor poden fluir naturalment, per bombament o per impulsos de fluxos d'aigua i de vapor (flashing). El mètode a triar depèn del que en cada cas sigui econòmicament rendible. Un exemple, a Anglaterra, va ser el "Projecte de Pedres Calentes HDR" (sigla en anglès: HDR, Hot Dry Rocks), abandonat després de comprovar la seva inviabilitat econòmica el 1989. Els programes HDR s'estandesenvolupant a Austràlia, França, Suïssa, Alemanya. Els recursos de magma (roques foses) ofereixen energia geotèrmica d'altíssima temperatura, però amb la tecnologia existent no es poden aprofitar econòmicament aquestes fonts.
En la majoria dels casos l'explotació s'ha de fer amb dos pous (o un nombre parell de pous), de manera que per un s'obté l'aigua calenta i de l'altra es torna a reinjectara l'aqüífer, després d'haver refredat el cabal obtingut. Els avantatges d'aquest sistema són múltiples:
Hi ha menys probabilitats d'esgotar el jaciment tèrmic, ja que l'aigua re-injecten conté encara una important quantitat d'energia tèrmica.
Tampoc s'esgota l'aigua del jaciment, ja que la quantitat total es manté.
Les possibles sals o emissions de gasos dissolts en l'aigua no esmanifesten en circular en circuit tancat per les conduccions, la qual cosa evita contaminacions.

Tipus de jaciments geotèrmics segons la temperatura de l'aigua
Energia geotèrmica d'alta temperatura.
L'energia geotèrmica d'alta temperatura existeix en les zones actives de l'escorça. Aquesta temperatura està compresa entre 150 i 400 º C, es produeix vapor en la superfície i mitjançant una turbina,genera electricitat. Es requereixen diversos condicions perquè es doni la possibilitat d'existència d'un camp geotèrmic: una capa superior composta per una cobertura de roques impermeables, un aqüífer, o dipòsit, de permeabilitat elevada, entre 0,3 i 2 km de profunditat; sòl fracturat que permet una circulació de fluids per convecció, i per tant la transferència de calor de la font a la superfície, iuna font de calor magmàtic, entre 3 i 15 km de profunditat, a 500-600 ° C. L'explotació d'un camp d'aquestes característiques es fa per mitjà de perforacions segons tècniques quasi idèntiques a les de l'extracció del petroli.
Energia geotèrmica de temperatures mitjanes.
L'energia geotèrmica de temperatures mitjanes és aquella en què els fluids dels aqüífers estan a temperatures menys elevades,normalment entre 70 i150 º C. Per tant, la conversió vapor - electricitat es realitza amb un rendiment menor, i ha explotar per mitjà d'un fluid volàtil. Aquestes fonts permeten explotar petites centrals elèctriques, però el millor aprofitament es pot fer mitjançant sistemes urbans repartiment de calor per al seu ús en calefacció i en refrigeració (mitjançant màquines d'absorció)
Energiageotèrmica de baixa temperatura.
L'energia geotèrmica de temperatures baixes és aprofitable en zones més àmplies que les anteriors, per exemple, en totes les conques sedimentàries. És deguda al gradient geotèrmic. Els fluids estan a temperatures de 50 a 70 º C.
Energia geotèrmica de molt baixa temperatura.
L'energia geotèrmica de molt baixa temperatura es considera quan els fluids s'escalfen a...
tracking img