Resum de "els origen de la revolució industrial" de flinn

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1575 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 13 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ORÍGENS DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

El llibre “Orígens de la Revolució Industrial” de M. W. Flinn és un detallat estudi històric dels diferents factors que van impulsar la Revolució Industrial, durant els segles XVII i XVIII.

Els diferents capítols del text estan referits a les àrees que actuen amb més força per possibilitar aquest avanç.

Flinn recórre a diferents recursos per obtenir-neaquest anàlisi. Moltes de les referències són d’historiadors, que amb freqüència n’encara les perspectives de diversos i l’autor en treu conclusions. Altres vegades utilitza textos, enquestes, censos, etc. de l’època que inclou aquest període originari de la Revolució Industrial.

El primer capítol és un estudi general de la Revolució Industrial. És una reflexió del que comunament es coneix coma Revolució Industrial i quins en són els seus impulsos i el que realment va succeïr i on va afectar-hi durant aquest període.

Un simple mot com el de “revolució” canvia totalment la perspectiva de l’època: l’estudiant, historiador o interessat en l’era industrial, pot associar, sense ser extrany la Revolució Industrial a un fet que va fer canviar la situació del segle XVIII de manerarepentina. La paraula “revolució” no és correcta, perquè el canvi va afectar durant dos segles, de manera gradual i fins i tot aquest canvi es podria referir fins l’actualitat, perquè avui dia també patim canvis tecnològics que ens impulsen a substituir activitats, articles o serveis artesans o fins i tot que substitueixen la mateixa tecnologia per una de millorada.

Un altre error és el de situar elsinicis de la Revolució Industrial a la segona meitat del segle XVIII, quan realment hi va haver molts factors anteriors a 1750 que ja es poden considerar Revolució Industrial. A més a més, incialment aquest període es situa al segle XIX i cap el 1920-1930 es resitua al segle XVIII.

Aquest primer capítol també descriu les àrees on afecta aquesta Revolució, altra vegada ens trobem davantmúltiples textos que només refereixen el canvi socio-econòmic de l’època, quan realment l’ordre natural del canvi afecta a totes les àrees.

Els canvis que es van produir no només van ser industrials, sinó que també foren socials i intel·lectuals. En concret, apart dels canvis en agricultura, industria i transport, hi ha canvis en l’edat de la població, disponibilitat de capitals, nivell de deute públici aportacions empresarials, processos d’invensió, avanços científics i extensió de serveis educatius.

També es produeix un canvi religiós cap a noves o altres doctrines que condueixen l’estructura econòmica en una de capitalista.

Segons l’historiador Rostow hi ha cinc estadis de creixement que són: la societat tradicional, les precondicions de l’inici de la Revolució Industrial, la sortida,el camí a la maduresa i l’era de consum massiu. Aquests punts es situen durant tot l’estudi per a referir-se als diferents períodes que conformen la Revolució Industrial.

Aquest mateix historiador, n’estudia els diferents efectes, que són: els efectes de retaguardia que requereixen de noves matèries i maquinària, els efectes laterals referits a l’economia i el sistema que afecta als efectes deretaguardia i els efectes d’avançament que són les repercussions econòmiques a nivell de noves activitats, productes i serveis.

Els sectors que neixen i creixen amb més força són: la indústria de cotó i lli, la indústria de ferro, la màquina de vapor i les primeres obres hidràuliques. Altres sectors d’importància són: el carbó, els teixits (llana, lli i seda), el coure, el plom, els productesquímics, el vidre, el paper, la construcció i l’agricultura. Totes aquestes indústries fan augmentar la taxa de creixement.

Els següent capítol es refereix als orígens demogràfics, primerament es deixa clar que durant la Revolució Industrial succeeix un fet poc comú, que és que l’expansió econòmica i el creixement demogràfic van acompanyats.

La població anglesa creix amb força durant la...
tracking img