Resum pneumàtica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (508 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. INTRODUCCIÓ
La pneumàtica és el conjunt de tècniques basades en la utilització de l’aire comprimit, com a fluid transmissor d’energia, per a l’accionament de màquines i mecanismes.L’oleohidràulica és el conjunt de tècniques basades en la utilització d’oli mineral com a fluid transmissor d’energia, per a l’accionament de màquines i mecanismes.
El fluid és la substància capaç de fluir i ques’adopta a la forma dels recipients que la contenen. Tots els fluids són compressibles en cert grau i poden dividir-se en líquids i gasos.
2. EL CIRCUIT PNEUMÀTIC I HIDRÀULICA
Aire atmosfèric
1er –Producció de l’aire comprimit:
Producció
Compressor
Refrigerador
Acumulador
Compressors són màquines rotatives mogudes per motors, la funció els quals és aspirar aire a pressió atmosfèrica icomprimir-lo a una pressió més elevada.. Compressors de pistó o d’èmbol. Característiques de cabal (Q) i Pressió (P).
Un refrigerador és un tipus de bescanviador de calor format per una sèrie de tubspels quals circula el fluid refrigerant, per exemple, aigua. L’aire comprimit s’ha de refredar-lo fins a 25ºC.
Condicionament de l’aire
Assecador
Filtre
Regulador de pressió
Lubrificant
Elsacumuladors s’instal·len a la sortida dels refrigeradors per emmagatzemar l’aire comprimit.
2on – Condicionament de l’aire comprimit:
Assecament: s’ha de treure la humitat del aire.
Filtre és eldispositiu encarregat de retenir les impureses, líquides o sòlides.
Distribució
Canonades
Xarxes de distribució
Regulador de pressió és l’element automàtic que regula automàticament la pressió desortida, ajustant-la al valor seleccionat.(P=ct)
Lubrificació: per greixar les peces mòbils i així evitar la oxidació i disminuir la fricció.
Regulació i control
Distribuïdors
Vàlvules de controlSensors
3er – Distribució de l’aire comprimit: es canalitza per mitjà de la xarxa de distribució format per canonades. La pèrdua de pressió serà petita, la quantitat d’aigua haurà de ser...
tracking img