Resumen administración de empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 11 (2687 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 10 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
BLOC 1 : L'EMPRESA I LA SEVA ADMINISTRACIÓ
 
Les empreses serveixen per proporcionar productes i serveis a la societat.Per aixó cal tenir molt clar el que necessita la societat per posteriorment produïr-lo.


Els inputs o factor de producció es poden classificar de la seguüent manera:
1)   Factors elementalsàsón aquells recursos humans i materials bàsics sense la combinació dels quals noexistiría l'empresa.Aquests són:
·        Persones: treballadors de base,directius.
·        Matèries primeres.
·        Capital,equips o immobilitzat : bens que serveixen per produïr altres bens.
·        Diners.
·        Informació.
2)   Factors dispositius o immaterialsàsón aquells recursos intangibles que confereixen a l'empresa a un valor,capacitat i potencial suprior a la suma dels seusrecursos humans i materials.L'administració ve definida per 2 factors:
·        Factor originariàDIRECCIÓ: és la manera en que porten a terme l'activitat de l'empresa els directius.
·        Factor instrumentalàPLANIFICACIÓ,ORGANITZACIÓ I CONTROL.
 
Per aixó podem dir que l'administració de l'empresa o managment és la manera de gestionar tot el conjunt de factors de producció que faci rentablel'empresa.
L'empresa té uns principis bàsics de funcionament empresarial,aquests són:
1)     Obtencó de beneficià  Ingressos > Despeses
2)     Equilibri financeràaquells moviments legals de diners,per que,hi hagi equilibri financer els cobraments s'han de fer a temps per fer els pagaments. Una empresa pot tenir beneficis però no tenir equilibri financer.
3)     Economicitat /Eficiènciaàaconseguir resultats amb els mínims recursos o aprofitar al màxim els recursos disponibles per a aconseguir els millors resultats.
4)     Eficiènciaàassolir els objectius empresarials.
 
Segons el tipus de criteri una emrpesaa por ser d'un tipus o d'un altre:
1)     Segons el sector de l'activitatàsector primari,secundari o terciari.
2)     Segons l'àmbit de l'activitatààmbit local,regional,nacionalo internacional.
3)     Segons el nombre de treballadorsà micro(menys de 10),petita(entre 10 i 50),mitjana(ente 50 i 250) i gran (mes de 250) 
4)     Segons la forma jurídicaàempreses individuals o societaries.
5)     Segons la titularitat del capitalà empreses privades o públiques.
6)     Segons el desenvolupament tècnic de les empresesàempreses artesanals o tecnificades.
7)     Segonsl'utilització dels beneficisàempreses lucratives o sense ànim de lucre.
 
Les empreses de producció fabriquen un producte concret i la seva propietat es transfereix en el moment de la compra,aquest producte es pot enmagatzemar i la seva producció precedeix a consum.A més el producte es por transportar i es produeix en una part i es consumeix en una altra.
Les empreses de serveis ,el servei esimmaterial i intangible,és a dir, no es transfereix la propietat al comprar el servei i com a conseqüència no es pot enmagatzemar.A més la seva producció i consum coincideixen en el mateix lloc.Un servvei no es pot transportar i el client forma part de la producció.
 
Actualment l'administració de les empreses es basa en els segúents àmbits.
·        Qualitatàsatisfer les espectatives dels clientssobre un producte o servei per a ser més competitiu i aconseguir una millora contínua.
·        Globalitzacióàcapacitat per operar en el mercat mundial.
·        Diversitat de força de treballàgestionar diferents tipologies de treballadors i aprofitar les sinèrgies.
·        Tecnologies de la informació (TIC)àsaber aprofitar les noves tecnologies per ser més competitiu.
·        Adaptabilitatde les empresesàcapacitat de resposta ràpida
·        Ètica empresarialàsuposa actuar d'acord amb normes i valors socials ampliament per definir una bona conducta empresarial.Com per exemple cumpplir reglaments de salut i seguretat,actuar amb respecte i justícia.
 
La responsabilitat social empresarial (RSE) és actuar tentint en compte que l'empresa influeix i és influïda per la societat que...
tracking img