Sistemes de control secuenc ial

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 24 (5870 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de junio de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
CFGS Sistemes de control seqüencial
Credit C1 Sistemes de regulació i control automàtics Alumne: Manuel Saniago Profesor:Jordi Trepat

I.E.S Escola del treball

Manuel Santiago IES Escola del treball

1er de CFGS de sistemes de regulació i control automatic

2010

ÍNDEX UD1 Introducció, electrònica analògica.
UD2 Sistemes combinacionals UD3 Lògica seqüencial UD4 Automatització ambsistemes cablats i amb sistemes
programats.

UD5 Autòmats programables.

2 Juny 2010

UD1 Introducció, electrònica analògica.
 

UD1 INTRODUCCIÓ, ELECTRÒNICA ANALÒGICA FITXA NA 1. Mesurar diferents magnituds elèctriques.

NA_1_UD1

CFGS

FITXA 1.1 Comprovació experimental de la llei d’ohm.
Conèixer i aplicar la llei d’ohm Electricitat Definir tensió CA/CC (AC/DC) Definirresistència Definir Intensitat Llei d’ohm enunciat ...

Realització e interpretació de diferents esquemes elèctrics Esquemes elèctrics bàsics ...

Recursos Programa de software Workbench. Programa de dibuix Orcad Programa de dibuix Autocad Aula CFGS ...

Data d’inici Durada
Jordi Trepat

Curs

Sistemes de control seqüencials CFGS – C1

Manuel Santiago

1er de CFGS de sistemes de regulaciói control automatic

2010

FITXA 1.1 Comprovació experimental de la llei d’ohm
L'electricitat és un terme genèric que engloba tot un conjunt de fenomens que són la manifestació de la presència d'un moviment de càrregues elèctriques. Podem aplicar el terme electricitat a fenòmens prou coneguts com el llamp o l'electricitat estàtica però també a d'altres com el camp electromagnètic o lainducció electromagnètica.

La resistència elèctrica és una mesura del grau d'oposició que oposa un objecte al pas del corrent elèctric. La unitat del Sistema Internacional d'Unitats per a la resistència elèctrica és l'ohm, que se simbolitza amb la lletra grega omega majúscula (Ω). La seva recíproca és la conductància elèctrica que es mesura en siemens.

Qualsevol objecte físic és una mena deresistència. La majoria dels metalls són conductors i tenen una baixa resistència al flux elèctric. El cos humà, un tros de plàstic, o fins i tot el buit, tenen una resistència que es pot mesurar. Els materials que tenen una gran resistència s'anomenen aïllants.

La quantitat de resistència que presenta un circuit elèctric determinarà la quantitat de corrent que passarà (fluirà) pel circuit per aun determinat voltatge aplicat als extrems del circuit, seguint la llei d'Ohm:

3

Manuel Santiago

1er de CFGS de sistemes de regulació i control automatic

2010

Intensitat
Anomenem intensitat del corrent elèctric a la càrrega Q que passa per una secció d'un conductor en cada unitat de temps establerta. En el SI s'expressa en C/s, unitat que es denomina ampers (A). Si la intensitatés constant en el temps, parlem del corrent continu; en cas contrari, és l'altern. Si no es produeix emmagatzemament ni disminució de càrrega en cap punt del conductor, el corrent és estacionari

La potència elèctrica es defineix com la quantitat d'energia elèctrica o treball, que es transporta o que es consumeix en una determinada unitat de temps. Si la tensió es manté constant, la potència ésdirectament proporcional a la corrent (intensitat). Aquesta augmenta si el corrent augmenta.

Tensió El voltatge és una representació del potencial d'energia elèctrica per unitat de càrrega. Si una unitat de càrrega elèctrica es van col.locar en un lloc, indica la tensió de l'energia potencial de la mateixa en aquest punt. In other words, it is a measurement of the energy Contained within anelectric field, or an electric circuit, at a given point. En altres paraules, es tracta d'una mesura de l'energia continguda dins d'un camp elèctric, o un circuit elèctric, en un punt donat

Llei d'Ohm La llei d'Ohm estableix que el corrent que travessa un circuit elèctric és directament proporcional a la diferència de potencial que hi ha entre els seus extrems i inversament proporcional a la...
tracking img