Tecnico educación infantil

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (299 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
jectius

Els objectius han de definir les intencions educatives que pretenem aconseguir amb la intervenció educativa. Ens indiquen la meta que volem aconseguir amb aquest projecte d'intervenció.Objectius generals:

Potenciar la utilització de l'activitat lúdica com a recurs educatiu i creatiu en el temps de lleure.

Afavorir un equipament amb uns recursos i un mètode tal que faciliti eldesenvolupament integral de persones amb una autonomia personal, esperit crític, capacitat d'iniciativa.

Fomentar hàbits i pautes de comportament entorn a diversos eixos: respecte, convivència,igualtat, solidaritat, potenciant els valors positius del pluralisme, la tolerància, la coeducació i el respecte a la diversitat.

Possibilitar eines i situacions educatives que fomentin accionsinnovadores en els nens i nenes.

Vetllar per una bona convivència en el servei de nens i nenes de diferents cultures, respectant el dret a la diferencia.

Crear espais d'interrelació a partir deltreball en grup, afavorint aspectes que permetin una integració del nen a la societat.

Fomentar la implicació i participació dels pares i dels nens i nenes en el desenvolupament de la ludoteca.Potenciar la utilització de l'activitat lúdica com un recurs educatiu i creatiu en el temps lliure.

Objectius específics:

Educar per la salut, potenciant hàbits d'higiene a partir del quotidià.Integrar infants a la ludoteca amb discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials (nens amb necessitats especials).

Treballar des d'una perspectiva, on es pugui prestar una atencióindividualitzada per detectar necessitats de la població infantil de la zona.

Adequar la metodologia al ritme de creixement i maduració de cada nen o nena.

Afavorir el desenvolupament cognitiu, psicomotor,afectiu-emocional i la personalitat dels nens.

Facilitar la interacció i el desenvolupament dels nens amb necessitats educatives especials i amb alt risc de marginació social.

Fomentar la...
tracking img