Tema 11 impacte i eines de gestió ambiental

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3229 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 11 IMPACTE I EINES DE GESTIÓ AMBIENTAL
GESTIÓ AMBIENTAL

Contingut:

1. Impactes

ambientals de la tecnologia, indústria, serveis i infraestructures

2. Gestió ambiental
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Avaluacions d’impacte ambiental Auditories ambientals Sistemes de gestió ambiental Anàlisis de cicle de vida Ecodisseny Ecoetiquetatge Ecologia industrial Tecnologies netes i millorstècniques disponibles

GESTIÓ AMBIENTAL

1. Impactes ambientals de la tecnologia, indústria, serveis i infraestructures

TECNOLOGIA
Millores en l’estàndard de vida Eliminació de malalties Transport més ràpid i fiable Millores en les comunicacions Més temps lliure Major protecció front als desastres naturals Pèrdua de terres cultivades Pèrdua de biodiversitat Contaminació ambiental Augmentorganismes patògens resistents Desigualtats socials Guerres Canvi climàtic Major consum

GESTIÓ AMBIENTAL

Motxilla ecològica

GESTIÓ AMBIENTAL

Wuppertal Institut

2. Gestió ambiental
Conjunt d’accions instrumentades per millorar la qualitat de vida de la població Objectiu
Minimitzar els impactes ambientals negatius sobre el medi ambient que puguin produir les activitats antropogèniquesPrincipis
GESTIÓ AMBIENTAL

Prevenció Precaució Mitigació

Eines
Preventives Correctives Conservació i millora

Evolució

GESTIÓ AMBIENTAL

?
60’s 70’s 80’s 90’s ara

Perquè implanten les empreses?
Administració Societat

Decisió coorporativa

Distribuïdors Increment qualitat del producte Proveïdors

Mercat Millor compliment legal Competència

GESTIÓ AMBIENTAL

Einesde gestió
Moment en que s’aplica Fase de projecte Al començar l’activitat Objectiu fonamental Preveure i prevenir efectes al medi ambient Revisar el que es fa i establir el que es vol fer Eina Avaluació d’impacte ambiental Diagnosi ambiental inicial Política ambiental Diagnosi ambiental en les oportunitats de la minimització (DAOM) Durant el procés Minimitzar consums i efluents Plans deminimització de la generació de residus Eficiència energètica Estalvi d’aigua Borsa de subproductes

GESTIÓ AMBIENTAL

Eines de gestió
Moment en que s’aplica Objectiu fonamental Eina Tractament i valorització de residus Tractament d’efluents EDAR’s Tractament de gasos Sistemes de gestió ambiental Durant el procés GESTIÓ AMBIENTAL Auditories ambientals Establir i avaluar com es produeix i com esgestiona l’activitat Comptabilitat ambiental Comunicació ambiental Bones pràctiques ambientals Producció més neta (MTD) Reingenieria de productes

Eines de gestió
Moment en que s’aplica Durant el procés

Objectiu fonamental Formació i investigació Promuore el consum responsable

Eina Plans de formació Projectes d’investigació Ecoetiquetatge de productes Anàlisis de cicle de vida (ACV)Ecodisseny Gestió de cicle de vida (GCV)

GESTIÓ AMBIENTAL

Durant tota la vida del producte

Detectar punts de major impacte Minimitzar impactes Promoure patrons de producció i consum més sostenibles

2.1 Avaluació d’impacte ambiental
Impacte ambiental:
Alteració que es produeix a l’ambient quan es realitza un projecte o una activitat Pot ser positiu o negatiu

Paràmetres a tenir en compteGESTIÓ AMBIENTAL

Signe Intensitat Extensió Moment Persistència Recuperació Sinèrgia Periodicitat

Avaluació d’impacte ambiental
Valoració dels impactes que es produeixen sobre l’ambient per un determinat projecte
AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

Finalitat

Identificar Predir Interpretar

els impactes que poduiria l’activitat si s’executés
Socials Ambientals Econòmics

Cal valorarimpactes Prèvia al projecte No pot ser objectiva Multidisciplinar Participació pública

AVALUACIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL

Procedimiento

Normativa
Europea:
Directiva 85/337/CEE, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOCE-L núm. 175, de 05.07.1985. Directiva 97/11/CE, relativa a l'avaluació de les repercussions de...
tracking img