Temario oposiciones trabajo social

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2053 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TEMA 5. ELS SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA A CATALUNYA. TIPUS DE SERVEIS. DESCRIPCIÓ, FUNCIONS I DESTINATARIS DELS MATEIXOS. PROFESSIONALS DELS CENTRES DE SERVEIS SOCIALS. FUNCIONS DE CADA UN DELS PERFILS PROFESSIONALS

L’ATENCIÓ PRIMÀRIA A CATALUNYA

El Decret legislatiu 17/1994 estructura funcionalment i territorialment el SCSS. Defineix aquest com:
▪ El conjunt coordinat deo serveis
o Establiments
o Prestacions econòmiques
o Activitats generals de prevenció, promoció social i atenció
▪ Abasta totes les activitats organitzades que mitjançant la intervenció de personal preparat i amb el suport d’equipaments i recursos adequats, s’orienta a:
o Prevenir l’exclusió social
o Promoure la prestació social de:▪ suport personal
▪ informació
▪ d’atenció i d’ajut a tots els ciutadans
▪ Especialment: persones, famílies o col·lectius amb dificultats de desenvolupament i d’integració a la societat per manca d’autonomia personal, disminucions físiques, psíquiques o sensorials, problemes familiars o marginació social

Defineix la la XBSSRP,integrada per:
- SSAP
- SSAE
i formada per:
- recursos propis de les diferents administracions,
- recursos privats acreditats i concertats d’iniciativa social subvencionada

Aquest decret legislatiu defineix ja l’AP i la tipologia de serveis que la formen.
El Decret legislatiu 27/2003 de l’atenció social primària continua amb el desplegament i regulació dels diferents nivellsd’atenció, per àmbits sectorials, atenent a una doble consideració:
▪ la necessitat de completar la regulació del SCSS com un autèntic model català de ss
▪ tenir en consideració els canvis socials

Definició d’AP:
▪ Punt d’accés immediat al SCSS, nivell + proper a l’usuari i als àmbits familiar i social
• Prestats mitjançant equips multidisciplinaris: t.s., educadors
• L’àmbitterritorial d’actuació és l’àrea bàsica de SS (mpis > 20mil hab o conjunt de mmpis fins a 20mil hab que integren una comarca), que pot ser zonificada en unitats bàsiques d’at.s.primària (UBASP) segons cada administració competent.
• Objectius:
← atendre les necessitats socials més immediates, grals i bàsiques de les persones, flies o grups, i contribuir a la prevenció de lesproblemàtiques socials i a la reinserció i integració social de les persones en situació de risc social d’exclusió
← fer accessibles a les persones els serveis, prestacions, i activitats de l’atenció social primària
← garantir la transparència i la qualitat
← ser eficients
← promoure la dignitat i el respecte als drets humans
• Ha de ser integral i basar-se en els principis denormalització, globalitat, integració, igualtat i participació
• Funcions:
▪ Informació, orientació i assessorament
▪ Treball social comunitari, detecció i prevenció
▪ Valoracions, intervencions i tractaments de suport i seguiment de persones, famílies i grups
▪ Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell▪ Realització de propostes de derivació als SSAE o d’altres xarxes assistencials
▪ Coordinació, cooperació i establiment de programes i actuacions conjuntes amb d’altres xarxes d’atenció, com la sanitària, la d’ensenyament, o d’altres nivells assistencials com els SSAE atesa la necessària acció transversal que comporta una atenció integral i personalitzada a lespersones
▪ Recollida de dades i col·laboració en la planificació i programació dels SS

TIPUS DE SERVEIS. DESCRIPCIÓ, FUNCIONS I DESTINATARIS DELS MATEIXOS

▪ La tipologia de SSAP queda establerta en l’annex 1 del decret 27/2003
▪ Destinataris: totes les persones que viuen o es troben a Catalunya, especialment aquelles que pateixen mancances socials que comprometen el...
tracking img