L'aigua

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1210 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
L’aigua

Importància de l’aigua:

L’aigua és la biomolècula més important y abundant en els éssers vius. La quantitat d’aigua depèn de:
- La espècie: Hi ha espècies, com les meduses, que contenent un 98% d’aigua.
- La edat: Quan més Jove és l’individu major contingut d’aigua té
- La funció del òrgan: El cervell y l’intesti són òrgans amb major contingut d’aigua.
L’aiguatambé es important ja que és el lloc on les cèl·lules desenvolupen l’activitat cel·lular i també les cèl·lules es traslladen a través de l’aigua que és el component principal del líquids del cos.

Estructura de la molécula d’aigua:

La molécula d’aigua està formada per un àtom de oxígen i dos d’hidrogen, units mitjançant un enllaç covalent, però l’oxígen és molt electronegatiu y l’hidrogen éselectropositiu, això provoca que l’oxigen atregui cap a ell els electrons del enllaç y quedi amb una càrrega parcial negativa.
El àtoms de hidrogen queden allunyats dels electrons y adquireixen una carga parcial positiva.
La molècula d’aigua és un dipol ja que presenta una càrrega positiva i una negativa alhora.
Degut a que la molècula d’aigua es un dipol, quan està aprop d’altres molèculesd’aigua estableix enllaços amb elles. Cada molècula queda unida a quatre molècules mitjançant enllaços per pont d’hidrogen, són enllaços molt dèbils, que es formen i es destrueixen constantment, aquests enllaços permeten que l’aigua sigui líquida a temperatura ambient.

Propietats de l’aigua i funcions de l’aigua en els éssers vius:

1. En estat sòlid l’aigua es menys densa que en estat líquid,això és degut a que quan la temperatura baixa els enllaços per pont d’hidrogen que uneixen el dipol es destrueixen i queden fixos formant una red cristal·lina que manté les molècules d’aigua separades a una distancia fixa. Que el gel floti sobre l’aigua líquida permet la vida en zones polars baix la capa de gel que protegeix del fred de l’atmosfera.

2. L’aigua té un alt calord’evaporització. Per que l’aigua s’evapori se li ha de subministrar calor per rompre els enllaços per pont d’hidrogen que uneix les molècules d’aigua. El ésser vius aprofiten aquesta propietat per refrescar-se evaporant aigua i originant suor.
3. L’aigua té un alt calor específic, que és la calor que s’ha d’aplicar a 1g d’aigua per que augmentí la seva temperatura 1ºC. El ésser vius que estan constituïtsmajoritàriament per aigua mantenen la seva temperatura constant. Per tant, l’aigua actua com aïllant tèrmic.

4. L’aigua té una elevada constant dielèctrica, l’aigua es capaç d’establir enllaços per pont d’hidrogen amb altres molècules, per tant, es un bon dissolvent. L’aigua és considerada el dissolvent universal. Aquesta propietat es molt important per que totes les reaccions que passen en elséssers vius es fan en dissolució. També es fa en dissolució el transporta de substancies en els éssers vius.

5. L’aigua té una elevada força de adhesió i cohesió. La adhesió és la unió de les molècules d’aigua a una superfície. La cohesió és la unió de les molècules d’aigua entre sí. Aquestes dues propietats permet l’ascens capil·lar de la sabia bruta per els tubs llenyosos.

6. L’aiguaté una elevada tensió superficial, degut a aquesta propietat l’aigua dona forma a les cèl·lules, dona volum y crea una pel·lícula superficial que permet el desplaçament de alguns animals sobre ella.

Propietats col·ligatives de l’aigua

Les propietats col·ligatives depenen de la concentració molal.
Trobam quatre propietats col·ligatives:

1. Descens de la pressió de vapor: Quan undissolvent s’hi dissol un solut no volàtil, baixa la seva pressió de vapor en estat pur.
2. Descens crioscòpic: És la disminució de temperatura de congelació d’una dissolució en comparació amb la temperatura de congelació del dissolvent pur.
3. Augment ebullioscòpia: és l'augment de la temperatura d’ebullició que experimenta una dissolució respecte de la temperatura d'ebullició del...