L'aprenentatge

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1410 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 25 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
PATRONS INNATS DE CONDUCTA
La capacitat per a aprendre de l’experiència i de respondre a les diverses situacions ambientals està programada en l’estructura genètica de les espècies. Dins els comportaments innats s’inclouen els reflexos i les pautes fixes d’acció (instints)

Reflexos
Un reflex consisteix en una resposta innata, automàtica i involuntària que es Produeix com a reacció aestímuls específics.
Els reflexos són comportaments o respostes davant els estímuls ambientals que proporcionen un ajust ràpid de la conducta i faciliten el benestar de l’organisme. La conducta reflexa és variable.
Els éssers humans tenen diversos tipus de reflexos:

• Salivar

• Flexionar la cama

• Sobresaltar-se

Pautes fixes d’acció
L’etologia (estudi científic del comportamentanimal) denomina pautes fixes d’acció aquestes complexes accions vitals, que van aparèixer en el curs de la filogènia, durant la formació o gènesi de l’espècie.

• Habituació i sensibilització
Tots els organismes tenen mecanismes que els permeten modificar les seves estructures i funcions per la seva interacció amb l’ambient.
Els processos d’habituació i sensibilització esprodueixen en totes les espècies i són fonamentals en l’adaptació d’un organisme al seu ambient.
L’habituació és el fenomen pel qual ens acostumem a alguna cosa, com a conseqüència repetida d’un estímul.
La sensibilització és un augment en la reacció davant els esdeveniments ambientals.
Les característiques d’aquests processos són les següents:

a) Tot organisme es trobasense parar amb multitud d’estímuls. Els processos d’habituació i sensibilització ajuden a organitzar i dirigir la conducta, perquè resulti eficaç, en aquest oceà d’estímuls que és la vida.

b) Ajuden a reduir la reacció a aquells estímuls que són irrellevants.

c) No són conductes innates ni aprenentatges associatius perquè no hi ha una associació de successors; són fruit de l’experiènciade l’individu en el seu entorn.

CONDICIONAMENT CLÀSSIC
L’aprenentatge és un procés bàsic en l’ésser humà i en els animals. L’habituació, la sensibilització i el condicionament clàssic són mecanismes mitjançant els quals els estímuls posen en funcionament les respostes.
A través de l’habituació i la sensibilització, els organismes no aprenen noves respostes als estímuls. En canvi, en elcondicionament clàssic es produeix un aprenentatge de les relacions entre estímuls.

Els experiments de Pavlov
Pavov va demostrar que no tots els reflexos són innats, sinó que mitjançant els mecansimes d’associació es poden establir nous reflexos als estímuls.

Factors d’influència
Els factors que influeixen en el condicionament clàssic són els següents:

a) La novetat: els estímuls nousprovoquen reaccions més intenses que aquells que ens són familiars.

b) La intensitat: com més intens sigui un estímul, més ràpid es produeix l’associació EC-EI i el condicionament serà més gran.

c) La rellevància: s’aprèn millor l’associació entre EC i EI que són rellevants entre si.

Discriminació i generalització dels estímuls
La discriminació és la distinció entre estímuls i esdesenvolupa si les respostes ocorren en presència d’un estímul i no ocorren en presència d’un altre. Aprendre a discriminar és important per a l’aprenentatge.
La generalització és un procés contrari: identifica o confon els estímuls i l’animal o la persona responen de la mateixa manera davant estímuls similars, que sembles iguals però no ho són. Per aquest motiu, pensem que la discriminació és unexercici més madur de la intel·ligència.
La generalització és important perquè serveix per a formar conceptes, sense els quals no podríem pensar, però abusar-ne fa que renunciem al pensament i repetim el que altres diuen i fan creure.

Extinció de la conducta
Les persones necessitem que desapareguin conductes quan els esdeveniments no les necessiten. Quan reapareix una conducta després d’una...
tracking img