Comentario Educación, Globalización y El papEl De La Educación Comparada

Páginas: 3 (617 palabras) Publicado: 10 de abril de 2012
Educación, globalización y el papel de la educación comparada
El que Andy Green ens exposa en aquest article, a grans trets, és que el fenomen de la globalització, que va començar a emergir com laconeixem avui dia a partir de finals dels anys 80, i que es pot resumir com el resultat de la integració dels sectors econòmics i financers a escala mundial (Hallack, 1999), té una important influènciaen l'àmbit educatiu a tots els nivells, incloent la investigació i els estudis en educació comparada.
La progressió del fenomen de la globalització fou possible per la convergència de diversosfactors que Hallack (1999) descriu com:
Un ràpid i significatiu progrés tecnològic, especialment en l'àrea de la tecnologia i comunicació.
Els canvis geopolítics, en particular la dissolució del bloc del'Est i l'emergència d'agrupaments econòmics de països (Unió Europea, Mercosur, etc.).
La proliferació d'una ideologia dominant fundada en la regulació del mercat, inicialment aplicada alsintercanvis econòmics i financers i paulatinament estesa a tots els altres sectors de l'activitat humana, incloent el sector social (educació, sanitat, etc.).

D'aquests factors, voldria destacar l'últim pertal de poder establir una relació amb el text de Green. El simple fet que emergeixi una ideologia dominant implica que la resta d'ideologies que es sotmeten a la que promulga la globalització sónideologies dominades. Així, es dóna un desenvolupament desigual dels sistemes. Si s'opta, però, per assumir el que la globalització implica, es produeix una progressiva eliminació de les particularitatsculturals i, en conseqüència, la destrossa del capital social (Putnam, 2000).

A l'article, Green fa un recorregut per la història de l'educació comparada i exposa crítiques i propostes relacionadesamb les tècniques d'investigació. L'autor descriu el canvi que actualment ha de guiar la investigació en educació comparada en base a totes les implicacions que té el fenomen de la globalització....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • La Perspectiva Del “Análisis Del Sistema Mundial” Y La Educación Comparada En La Era De La Globalización
  • El papel de la educacion
  • EL PAPEL DEL ESTADO EN LA EDUCACION
  • El papel del estado en la educacion
  • Papel De La Educación
  • Comentarios educacion
  • Educacion Comparada
  • Educacion Comparada

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS