Competencias basica

Páginas: 7 (1597 palabras) Publicado: 5 de enero de 2012
sAntoni Zabala

L'ensenyament basat en competències, una nova oportunitat
interpretar-se com un instrument al servei d'enfocaments mercantilistes, en lloc d'una manera d'expressar amb més precisió unes intencions educatives basades en la formació integral de la persona, per fer front a les diverses situacions que li ha de plantejar la vida, no només en l'àmbit professional, sinó també en elpersonal, interpersonal i social. Però la dificultat d'introduir les competències a l'escola rau en la manera com aquestes s'aprenen i, consegüentment, com s'han d'ensenyar. El concepte de competència indica que els aprenentatges han de concretar-se sempre de manera funcional i significativa, és a dir, atribuint sentit a allò que s'aprèn. Forma d'apropament als continguts encara no gaire habitual enel nostra sistema educatiu. I per si això no fos prou complicat, l'aprenentatge d'una competència implica sempre un aprenentatge per actuar, la qual cosa comporta el treball sistemàtic i progressiu de continguts de caire procedimental. Per la nostra tradició pedagògica, aquestes premisses representen ja un gran avenç i per això probablement s'haurà de fer front a múltiples resistències. Però elsrisc més preocupant prové de la possible incapacitat dels diferents responsables polítics i tècnics de fer front amb decisió als desafiaments que comporta una educació basada en competències i per a la vida. Com sabem perfectament, l'elaboració de propostes curriculars és relativament fàcil, el més difícil consisteix a planificar les mesures i els mitjans que s'han d'adoptar perquè una proposta decanvi d'aquest abast no es converteixi, una vegada més, en una reforma amb data de caducitat. Hem de ser conscients que el sistema escolar heretat anterior a la LOGSE va ser pensat des d'una òptica propedèutica i selectiva, és a dir, amb l'objectiu prioritari de preparar l'alumnat per superar els diferents estadis del recorregut cap a la universitat. Per tant, amb uns models d'ensenyament i unaselecció, una formació i una promoció del professorat en funció d'aquesta finalitat, així com una determinada organització i gestió dels centres i la seva pròpia estructura física, a més a més d'una limitada relació entre els àmbits d'educació formal, informal i no formal. | Guix

El desplegament d'un currículum articulat entorn de les competències bàsiques només serà possible si s'hi dedica eltemps i els mitjans que exigeix un canvi de gran abast. Mesures que tenen a veure amb la formació del professorat, l'organització del centre i la implicació de la comunitat educativa. La metodologia educativa, la resposta a l'ensenyament de les competències
Un ensenyament basat en competències pot ser una nova oportunitat perquè el sistema educatiu afronti una educació des d'una visió racional,compromesa, responsable i global per a la formació de la ciutadania. Una oportunitat perquè l'educació redescobreixi la seva potencialitat com a mitjà essencial, juntament amb altres, per millorar la persona i la societat. EvidentEl concepte de competèn- ment, qualsevol idea pot cia indica que els aprenen- ser pervertida i, en el cas tatges han de concretar-se de les competències, sempre de manerafuncio- també es corre aquest risc. nal i significativa, és a dir, D'entrada, la difusió inicial atribuint sentit a allò que del terme «competències» en el món empresarial pot s'aprèn

63

Núm. 351. P. 63-66. Gener 2009

REFLEXIÓ SOBRE LA PRÀCTICA

COMPETÈNCIES BÀSIQUES / GENERAL

Competències i formació del professorat
Tot i que una part important del professorat disposa de pràctiqueseducatives que utilitzen estratègies metodològiques apropiades per a l'ensenyament de competències, actualment no és el cas de la majoria, i menys encara és el resultat de la formació inicial que han rebut les professores i els professors. Aquesta formació ha d'estar, també, basada en competències, de manera que les formes d'ensenyament, en les pròpies escoles de formació del professorat, hauran...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Competencias Básicas
  • Competencias basicas
  • Competencias basicas
  • Competencias básicas
  • Competencias basicas
  • competencias basicas
  • Competencias básicas
  • Las Competencias Basicas

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS