contrato

Páginas: 6 (1263 palabras) Publicado: 21 de febrero de 2014
Data i lloc de celebració

Hora

Dades del Venedor
Cognoms i nom o raó social empresa


CIF/NIF/NIE


Domicili a efectes del present contracte


Municipi


Codi Postal


Província


Dades del Comprador
Cognoms i nom o raó social empresa


CIF/NIF/NIE


Domicili


Municipi


Codi Postal


Província


Identificació del vehicle i estat actual del mateixClasse de vehicle 1


Marca , Model i Versió


Matrícula


Número de bastidor

Data de la primera matriculació

Destinació anterior 2
EMPRESA
Estat
Usat

Data última ITV del vehicleCombustible 3


Marcant el comptador
Qms.
Informació al consumidor: Freqüència de les revisions ITV, atenent a la seva antiguitat: Turismes entre 4 i 10 anys: biennal; + 10 anys; anyal//Motocicletes; + 5 anys: biennal
El venedor adjunta annex al contracte un document complementari que detalla la situació i estat del vehicle.
Identificació de l’emissor del document 4:
Ambdues parts actuen en nom propi. El venedor actua en aquest contracte com a garant del vehicle, i el comprador –per tractar-se d’un consumidor-, com a titular/beneficiari de la garantia. Es reconeixen mútuamentcapacitat legal per a la signatura d’aquest contracte de compravenda, en el qual s’informa també de la garantia que s’ofereix i dels drets atribuïts al comprador.

Posats prèviament d'acord, formalitzen la compravenda conformement a les següents:
Clàusules
1. El venedor ven i lliura en aquest acte al comprador el vehicle que respon a les dades que figuren en el quadre immediatament anterior,i declara que aquest és de la seva legítima propietat.
2. El preu de la compravenda, tenint en compte les característiques del vehicle, la seva naturalesa de bé usat, a l’estat que presenten els seus components, la seva antiguitat i quilòmetres recorreguts, es pacta de comú acord en:
Euros

, IVA inclòs.

3. Forma de pagament:4. El venedor manifesta que sobre el vehicle no pesa capcàrrega, impost ni dèbit de cap mena pendent de liquidació en la data d’aquest contracte, obligant-se a ser de total indemnitat a favor del comprador de qualsevol reclamació que li correspongui.
5. El venedor facilita al comprador en aquest acte tots aquells documents que són necessaris per a que el vehicle quedi inscrit al seu nom en la Direcció General de Trànsit. El venedor es compromet tambéa facilitar i firmar al comprador amb posterioritat de la signatura del contracte, quants documents siguin necessaris per la inscripció en tots els organismes públics.
6. El comprador es fa càrrec des d’aquest moment, de totes les responsabilitats que es puguin contraure com a conseqüència de la propietat del vehicle descrit que accepta, per a la seva tinença o ús.
7. El venedor manifesta queel vehicle es lliura degudament recondiconat, amb la ITV vigent, i en l’estat descrit anteriorment i el
comprador
SÍ / NO 5
ho ha provat per si mateix o per professional de la seva confiança, i manifesta estar informat en
tots els seus aspectes d’estat, antiguitat i quilòmetres recorreguts.
8. El vehicle es lliura garantit d’acord amb allò previst en la Llei de Garanties en la venda delsBéns de Consum.
9. Les parts pacten en aquest acte la durada de la garantia en:
Mesos6.
El còmput de aquest termini s’inicia en la data de lliurament del vehicle, que és la indicada en el present contracte.
Drets del comprador i informació del contingut de la garantia.
1.- El present contracte es subjecta al RDL 1/2007, texto refundido de la Ley General para la defensa de consumidores y usuariosy otras normas complementarias, atenent a la condició de consumidor del comprador, que actua com a destinatari final del vehicle i a que el comprador l'adquireix, l’usarà i el gaudirà per al seu consum sense integrar-lo en processos de tipus industrial, comercial o de prestació de serveis.
2.- Durant el període de vigència de la garantia, el comprador tindrà dret a la reparació per falta de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Contratos
  • Contrato
  • Contratos
  • Contratos
  • Contrato
  • Contrato
  • Contratos
  • Contrato

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS