El paper d’un equip de treball dins l’escola? una reflexió i un repte per als directius?

Páginas: 8 (1989 palabras) Publicado: 12 de mayo de 2010
COMENTARI DE TEXT DE L’ACTIVITAT 4:
El paper d’un equip de treball dins l’escola? Una reflexió i un repte per als directius?
1. Títol del text i autor
El paper d’un equip de treball dins l’escola? Una reflexió i un repte per als directius?
L’autor és Ricard Vila i Barceló: mestre, logopeda, director del CP Rafal Vell, autor de diversos articles i assessor tècnic de la Direcció Generald’Ordenació, Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.
L’escola participa en El Diari de l’Escola . És una escola al capdavanter de l’ensenyament en català i va rebre la concessió del prestigiós premi Baldiri Reixach per ser una de les primeres realitats de normalització lingüística dins el camp de l’ensenyament públic aMallorca. A més és una de les escoles més prestigioses de Palma.
Tot això ens du a pensar que ens trobam amb un autor que no només té arguments teòrics, sinó també pràctics i des de diferents àmbits.
Dins les seves publicacions hi trobam:
“A partir del curs 1982-83, començà l’ensenyament en català”, dimecres, 4 de febrer de 2009 al Diari de l’Escola.
“Com podem treballar millor amb TOTl’alumnat”, vol. 10, num. 1, primavera de 2006, suports, 41

2. Identificació de les idees que s’aporten. (estructura formal)
Al text hi podem diferenciar dues temàtiques principals de les quals se’n desprenen d’altres. La primera, amb la qual l’autor ens introdueix l’article, és diu La realitat; la segona, que es correspón amb la segona meitat de l’escrit, és titula En què és sustenta eltreball en equip?.
La primera part, La relaitat, tracta de com és la realitat en els centres educatius. En primer lloc, esmenta algunes de les principals dificultats a l’hora de treballar en equip, com són: la lentitud en la implantació de canvis degut a la inèrcia de la pràctica docent; la poca motivació per treballar de forma col•laborativa entre cicles pel baix rendiment que obtindran i quemolts professionals o equips de cicle es consideren autosuficients i veuen en el resultat final la consecució de les fites. A continuació proposa l’anàlisi de 3 factors bàsics per al treball colaboratiu, aquests són: coordinació, comunicació i cooperació. Un pic avaluades aquestes premisses tendrem una idea d’on som i com podem millorar.
La segona part, En què és sustenta el treball en equip?,està estructurada en una breu introducció que lliga l’esmentat anteriorment amb el que estractarà més endavant (com s’aprèn i com es treballa), i dos títols sota els quals es desenvolupa i conclueix l’article.
El primer títol, L’aprenentatge des d’una perspectiva col•laborativa, tracta la importància de la reflexió sobre el coneixement adquirit amb la pràctica i la seva eficàcia si esrealtitza de forma conjunta, ja que no només millora l’individu, sinó que ho fa tot l’equip de forma més enriquida que si es fes per separat.
El segón apartat apareix sota el nom El treball des d’una perspectiva col•laborativa. En primer lloc es fa una referència a tot el que s’ha comentat amb anterioritat i després conclueix amb la pregunta què podem fer? , a la qual respon proposant la creaciód’estructures que potenciïn dinàmiques de debat, reflexió i coneixement del que es fa a tot el centre per a poder estructurar-se en una mateixa línia de centre.
Finalment, Vila formula una petició: “podria algú […] obrir un fòrum de debat adreçat als equips directius per analitzar amb major profunditat la realitat dels centres i produir propostes de millora?. L’interès que mostra l’autor amb aquestapregunta reflecteix no només la idea principal del text, treball col•laboratiu dins del centre, sinó que va més enllà i proposa la col•laboració entre centres.
Durant l’article, davant diferents situacions de conflicte, l’autor formula una pregunta: què podem fer? I a continuació proposa una solució per anar contestant a la pregunta principal que dóna títol al text.
Un pic feta la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • El treball en equip a l'escola bressol
  • Treball De L'Escola Contra El Món
  • Alienació Social i Iniciatives Socioeducatives Per Als Infants. Beck.
  • Per l'escola del poble
  • 1r Treball De Reflexi Tania
  • per L'escola del poble
  • Treballar el tema de l'aigua a l'escola. GENCAT
  • Treball per racons

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS