Escollir una professió

Páginas: 6 (1426 palabras) Publicado: 14 de abril de 2010
SÍNTESI REFLEXIVA D’UN LLIBRE SOBRE ORIENTACIÓ PROFESSIONAL

Riart, J. (1992). Escollir una professió: procés de reflexió per escollir bé una professió. Barcelona: PPU.

El llibre de Joan Riart és una guia destinada a la població escolar i que busca facilitar el procés de reflexió per escollir una professió a partir de la realització de tota una sèrie d’exercicis i qüestionarisautoadministrables, autopuntuables i autointerpretables. Tot i que en alguns punts l’autor recomana, d’una banda, l’opinió o supervisió d’un expert si es troben certes dificultats en el procés i, d’altra banda, la consulta de determinada bibliografia relacionada.

D’entrada comentar que, segons l’autor del llibre, el procés d’escollir una professió s’ha d’iniciar amb tres punts essencials que són elssegüents: el coneixement d’un mateix, el coneixement de les professions i el coneixement dels trets essencials de l’àrea laboral preferida. Al meu parer, aquesta afirmació inicial ens remet a la idea d’encaix entre personalitat i professió de Parsons o a la reformulació de la teoria d’encaix entre persona i entorn professional de Holland. Al llarg de la història de l’orientació professional veiem com esdóna importància a que la persona orientada tingui coneixement de si mateixa i del món de les professions, per tal que sigui capaç d’escollir una opció professional que estigui en correspondència amb la pròpia persona o el “Jo”.
Amb tot, a partir d’aquesta primera afirmació, també es fa evident que Joan Riart considera “l’elecció professional” com un procés i no com un acte puntual. Si fem un repàsa la història de l’orientació professional, veiem com la dimensió processual i evolutiva és introduïda gràcies a les aportacions de Guinzberg.

Pel que fa als primers dos capítols del llibre, comentar que tenen per finalitat contribuir a l’autoconeixement de l’alumne/a.
El primer capítol, anomenat: “Qui Sóc?”, busca que la persona alumna prengui consciència respecte a les seves aptituds ihabilitats, reflexioni entorn el seu rendiment acadèmic, les seves assignatures preferides i la seva manera de treballar a l’aula. Com veiem, l’autor busca que l’alumne/a es conegui a si mateix/a però en un àmbit molt escolar i donant gran importància al rendiment acadèmic.
Recordem com autors destacats de l’orientació professional, com per exemple Bandura, han sostingut que els resultatsaconseguits (en aquest cas rendiment acadèmic) generen en les persones una autoeficàcia percebuda que “condiciona” (juntament amb altres elements) la presa de decisions professionals. Considero realment important, que les persones orientadores transmetin la idea a les persones orientades, que els resultats o el rendiment són aspectes millorables, treballables i que no podem quedar limitats als resultatsobtinguts en un moment determinat.
El segon capítol, anomenat: “Com Sóc?”, té per objecte que l’alumne/a pugui aprofundir en el coneixement de la seva manera de ser, interessos i valors professionals. Segons Joan Riart, el nivell de satisfacció d’una professió té molt a veure amb la coincidència entre professió i manera de ser, tot i que es poden exercir professions amb èxit amb maneres de serdiferents. Una altra vegada, l’autor ens remet a la idea d’encaix entre personalitat i entorn professional que va ser molt elaborada per Holland i que, d’alguna manera, m’ha fet pensar en les aportacions respecte la “Congruència”, que es pot definir com el grau d’adequació entre el tipus de personalitat i l’ambient laboral escollit, essent més congruents les interaccions en les que el perfil de lapersona s’ajusta al perfil de l’ambient.
En relació a aquest capítol, m’agradaria comentar també que Joan Riart proposa a les persones alumnes la realització de tota una sèrie d’exercicis que es basen en les teories de Le Senne, Le Gall i Eysenck respecte als “tipus” psicològics i temperaments de les persones i que al meu parer són difícils d’entendre per a les persones adolescents ja que...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • escollos gramaticales
  • Escollos Gramaticales
  • Escollos Gramaticales
  • Escollos gramaticales
  • La poma escollida
  • Escollos gramaticales
  • Listas escoll
  • escollo 4

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS