estrategias

Páginas: 5 (1120 palabras) Publicado: 9 de enero de 2015
Estratègies i tècniques per a millorar l’aprenentatge i el rendiment acadèmic. Ensenyar a aprendre.
Introducció
Abans de començar a explicar les diferents estratègies que hem investigat considerem que seria interessant definir el que entenem per estratègies.
Segons Beltran (1993) “són grans eines del pensament posades en marxa per l’estudiant quan ha de comprendre un text, adquirirconeixements o resoldre problemes. Per establir les estratègies d’aprenentatge, cal seqüenciar procediments, tècniques i habilitats per l’adquisició, emmagatzemant i utilització personal dels coneixements. Utilitzant aquest mètode s’afavoreix l’aprenentatge significatiu.”
A partir d’aquesta definició, podem dir que aquestes estratègies no només es poden dur a terme pels alumnes. Els professors també podendisposar si ho requereixen de diferents mètodes i tècniques per tractar de que els seus alumnes adquireixin el que es vol transmetre. Aquestes tècniques són les que tractarem de desenvolupar en aquest treball.
Començarem el treball amb una sèrie de condicions que afavoriran l’aprenetatge.

Condicions per l’aprenentatge
A l’article de Kathleen Cushman ens exposa una sèrie depautes a seguir perquè es pugui donar unes condicions òptimes d’ensenyança-aprenentatge.
Condició 1: tant els alumnes com el professor s’han de sentir bé, és a dir, s’han de sentir a gust dins i fora de classe. Això es deu a que si una persona no es troba bé amb ell mateix, és molt difícil que sigui capaç d’aprendre el que ens proposem. Sentiments negatius com poden ser la por, vergonya,esgotament, etc fan que no es produeixi adequadament el procés d’aprenentatge.
També hem de dir que l’espai (aula) té un paper molt important dins d’aquets procés. Ha de ser el més acollidora possible.
Condició 2: el que s’intenti ensenyar, ha de ser quelcom interessant pels alumnes. D’aquesta manera aconseguirem que s’involucrin en el tema que estem tractant. El paper que exercirà el professor també ésforça important, ja que és el primer que ha de mostrar entusiasme pel que s’està explicant.
Condició 3: “s’ha d’aprendre fent” és a dir, és important que els alumnes tinguin una visió pràctica del que s’està ensenyant. També és important que els estudiants col·laborin entre ells.
Condició 4: el professor ha de ser capaç d’afavorir les habilitats personals de cada alumne. Ha de treure el millor decada un d’ells, aconseguir el màxim rendiment dels estudiants.
Condició 5: el paper del professor com a entrenador, proporcionant-los suport, encoratjant-los i ajudant-los a aprendre dels seus propis errors.
Condició 6: és important que per comprovar si els alumnes han adquirit correctament els aprenentatges, siguin capaços de reflectir el que han après. Mitjançant exposicions, debats, etc.Condició 7: cal que un cop s’hagi acabat el temari, es torni a repassar i reflexionin sobre el que han après. (Currículum en espiral)
Condició 8: hem de tractar de tenir tots els continguts planificats i ordenats de menor a major dificultat, amb la finalitat d’avançar ordenadament.
Apart de tots aquests punts, també serà important la motivació dels alumnes. I què entenem com a motivació?Segons J. Expósito “La motivació és considerada una complexa interrelació de components cognitius, afectius, socials i acadèmics que es troben involucrats i que d’alguna manera té a veure amb les actuacions de l’alumne i el professor, és considerada un factor que pot ajudar al rendiment acadèmic”


Iniciatives
Utilització de les TIC
Com afirma Salina (2000) l’ús de les TIC dins l’aula implicacanvis en les claus organitzatives en quan a la combinació dels escenaris i la configuració dels servei integrats d’aprenentatge. Es tracta de noves formes d’entendre i millorar el currículum. L’alumnat que utilitza internet es beneficia de diferents maneres:
A) Milloren el contacte amb la informàtica i la tecnologia.
B) Aprenen a treballar en un món transnacional
C) Es desfan en altres idiomes...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estrategia
  • Estrategias
  • Estrategia
  • Estrategias
  • Estrategias.
  • Estrategia
  • Estrategia
  • Estrategia

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS