Great Expectations - Questions and answers

Páginas: 3 (526 palabras) Publicado: 3 de diciembre de 2014
Repàs de normativa
1) Separació de síl·laba

(dibuix)

Els dígrafs: són dues consonants que igualen a un so.
-Els dígrafs que se separen: rr, ss, l·l, tx, ix,tj, tg
-Els dígrafs que no seseparen: ny, ll, gu, qu
Els diftongs: són dues vocals en una síl·laba. Hi han diftongs:
-Decreixents: que són els més habituals i són: a,e,i,o,u + i/u (coda)
-Creixents: són el contrari que elsdecreixents. Són: i/u (obertura) + a,e,o
Els diftongs creixents només els trobem en tres casos:
A inici de mot.
Exemple: iogurt

Tres vocals seguides
Exemple: noia

qu/gui
Exemple: guantSempre que hi hagi aquesta combinació vocàlica i no sigui cap dels tres casos anteriors, es tractarà d'un hiat.
Hiat: Dues vocals consecutives en una paraula però cadascuna nucli sil·làbic.
Triftongs:Cas extraordinari 3 vocals en una mateixa síl·laba. Sovint les trobem en formes verbals.
Exemple: creueu
2) Normativa d'accentuació
Normativa d'accentuació


 


Agudes
Últimasíl·laba tònica
S'accentua quan vocal/ vocal + S/ -EN/ -IN
Planes
Tònica és la penúltima
No s'accentua quan vocal/ vocal + S/ -EN/ -IN
Esdrúixoles
Tònica és l'avantapenúltima
Sempre

3) Ladièresi
La dièresi indica que:
la gü i qü han d'anar acompanyades de e o i.
En situacions en què i/u formen diftong i aquest es vol trencar. Prèviament cal comprovar que no és possible utilitzarl'accent per la mateix funció.

Com per exemple: a) peu, com que no es pot accentuar, utilitzem dièresi: peüc
b) heroi heroïcitatc) país països

4)Estalvi de la dièresi
No porten dièresi les paraules en infinitiu, gerundi, futur i condicional.
Exemple: reduir/reduiré

Mots amb sufix com-isme(altruisme)/-ista (egoista)

Prefixos com re-, co-, anti-, contra- i auto-
Terminacions llatines com um (pòdium) o us (Màrius)


Ortografia sons àtons [neutre], [u]
[neutre]
Terminacions de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • International economy questions and answers
  • Questions And Answers Concerning Food Packages
  • Great expectations
  • Great expectations
  • great expectations
  • Resumen Great Expectations
  • Great Expectations (wiki)
  • Charles dickens great expectations

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS