Iniciativa emprenedora

Páginas: 17 (4134 palabras) Publicado: 9 de diciembre de 2010
MARC SUÀREZ SIMÓ

Prova d’avaluació continuada 3. Unitat 4. Els recursos en el procés emprenedor.

Presentació i competències

Aquesta activitat d’avaluació continuada es basa en l’estudi i l’anàlisi del mòdul 4. Els recursos en el procés emprenedor. Teniu els materials a l’abast, tant en format paper com en format electrònic.

El mòdul 4 ens introdueix en l’estudi del recursos en elprocés emprenedor: recursos claus, recursos financers, públics, socials i d’informació. Aquesta mòdul ens ajudarà a tenir tota la informació clau per a poder emprendre. També s’analitzaran la importància de tenir una xarxa socials de la persona emprenedora, com a recurs clau per al procés d’emprenedoria.

Els objectius d’aprenentatge en relació al mòdul 4 de l’assignatura i al desenvolupamentd’aquesta prova d’avaluació continuada (PAC) són:

- Reflexionar sobre la importància dels recursos en la iniciativa emprenedora.
- Reflexionar sobre els recursos clau dintre de la iniciativa emprenedora.
- Conèixer quins són els instruments financers que hi ha en el mercat i sabre a on acudir.
- Conèixer els ajuts públics que hi ha per emprendre.
- Reflexionar sobre lestecnologies de la informació i la comunicació.
- Reflexionar sobre la importància de les xarxes socials de l’emprenedor

L’activitat d’avaluació continuada 3 es divideix en dues parts. La primera part consisteix amb 3 preguntes teòric- pràctiques, on l’objectiu final és analitzar la importància dels recursos que té l’emprenedor.

La segona part de l’activitat, és totalment pràctica, i a partirde la lectura de dos articles i de la recerca per Internet, caldrà respondre a les qüestions plantejades.

Per a la realització d’aquesta activitat de manera òptima és necessari que treballeu els mòduls esmentats i utilitzeu totes les fonts d’informació (biblioteca, Internet) que teniu a l’abast, tant dins com fora del campus virtual.

Criteris d’avaluació

En general, es valorarà l’anàlisique s’extregui de la informació continguda als mòduls i d’altres referències bibliogràfiques, i també la capacitat de relacionar-les amb la realitat socioempresarial.

Els criteris principals per tal de valorar les activitats de l’avaluació contínua són l’argumentació que recolza la idea defensada, la capacitat d’aplicar a la pràctica els conceptes teòrics apresos, la profunditat de l’anàlisi deles qüestions plantejades en cada cas i la consistència de les respostes, entre d’altres qualitats (per exemple, la correcció gramatical i ortogràfica). Especialment, en aquesta activitat es tindrà en compte l’argumentació, el desenvolupament, la cohesió i la coherència de les respostes; la recerca d’informació addicional (indiqueu-ne la font) i l’aprofundiment en les qüestions, d’acord amb elsenunciats proposats.

No es valorarà cap resposta que s’hagi extret literalment dels materials, ni d’altres fonts d’informació. Tampoc es valorarà cap dels exemples que estigui inclòs dins de l’enunciat. Així mateix, tota resposta copiada d’un altre company o companya serà considerada com suspesa (D).

La primera part d’aquesta activitat d’avaluació contínua té un valor del 60% de la nota finalde l’activitat, i la segona, del 40%.

Format i data de lliurament

Finalitzada la PAC, és necessari que poseu el vostre nom a l’encapçalament, que guardeu el treball sense modificar les propietats del document/plantilla –podeu esborrar tots els punts que no siguin necessaris: presentació i competències, criteris d’avaluació, format i data de lliurament; i deixar només els enunciats i lesrespostes-, reanomeneu l’arxiu d’acord amb el protocol fixat en el pla docent, i l’envieu al vostre consultor o la vostra consultora mitjançant la bústia de “Registre i lliurament d’activitats” que trobareu a l’aula virtual.

El nom del fitxer ha de tenir el format següent: PAC3_Cognom1_Cognom2.doc. Els cognoms s’hauran d’escriure sense accents. Per exemple, l’estudiant Maria Garcia Sans...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • INICIATIVA EMPRENEDORA MODUL 1
  • Iniciativa emprenedora
  • Continguts Curs Planificacio I Iniciativa Emprenedora
  • Pac1 Iniciativa Emprenedora
  • Iniciativa Emprenedora
  • 1 Empresa I Iniciativa Emprenedora
  • el mito del emprenedor
  • Errors del emprenedor

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS