Integració/Inclusio En Un Centre

Páginas: 6 (1298 palabras) Publicado: 3 de octubre de 2011
Primera tasca: Aplicar la proposta de dimensions rellevants que cal tenir presents en un centre educatiu per a promoure la integració/inclusió al cas concret dels alumnes que presenten Trastorns de Conducta.

Dimensions rellevants Aplicació en el marc dels Trastorns de conducta. Condicions per a la integració d’ aquest alumnat.
1.Línia pedagògica o la proposta educativa del centre.Ideologia,valors creences compartides i les finalitats i objectius educatius i de formació que s’ en deriven. *L’alumnat amb TC han d’estar inclosos dins l’estructura del PEC com a eix vertebrat del centre per assolir les competències bàsiques, i l’èxit educatiu i social:-PCC: Ha d’incloure els objectius del relacionats amb el currículum que es vol aconseguir amb alumnat amb TC segons les sevespossibilitats, sobretot esl continguts relacionats amb les habilitats socials. .Plans individualitzats amb la implicació dels professionals, família i equip directiu. A revisar trimestralment i amb les adaptacions curriculars que requereixen els alumnes amb TC.- PEE: En cas que hi hagi creada aquesta xarxa, caldrà vetllar perquè aquest alumnat s’hi senti implicat, tant en la part de l’educació formal, comno formal com informal.-Projecte de convivència: Ajudarà a l’alumne en la relació amb ell mateix i les altres persones que l’envolten i el món. Projecte de Mediació.-Pla d’acollida: Acompanyament de l’alumne sobretot en el procés Primària-Secundària i, si cal per buscar companys tutors que l’ajudin en la integració grup-classe. -Pla Acció Tutorial: Objectius a realitzar a la tutoria al llarg delcurs amb accions pròpies per a la integració i acompanyament escolar.--Relació amb les famílies. El centre vetllarà perquè s’estableixi la comunicació de la família amb alumnat de TC per part dels diferents professionals implicats (des del tutors a l’EAP)-Relació amb factors externs que ajudaran a reconduir la conducta de l’alumne: EAP/CSMIJ/EAIA/CRAE/ psicòlegs/psiquiatres...
2. L’ estructuraorganitzativa.-Òrgans i subsistemes-Funcions i càrrecs-Sistema d’ autoritat-Processos de participació i coordinació-Canals, vies i formes de comunicació-Presa de decisions-Ús i gestió dels recursos materials-Organització del temps i de l’ espai-Relacions de l’organització amb el medi extern * Els alumnes amb TC requereixen una organització flexible (agrupaments d’ alumnes, de professionals,espais, recursos i temps). La rigidesa en les formes de resposta incrementen la posició inflexible d’ aquests nois davant els altres i les demandes educatives que els hi facin. *L’equip directiu, en el seu PEC, vetllarà per una correcta integració dels alumnes siguin quines siguin les seves necessitats per la qual cosa implicarà els membres que formen part de la xarxa educativa: Consell Escolar,claustre,..... Tenint també en compte la dificultat que tenen els alumnes amb TC, es procurarà que el futur tutor/a sigui empàtic vers la aquesta tipologia d’alumnes. Establirà lligams amb els Departaments, no només el psicopedagògic, amb els equips docents, professionals de suport (integradors, mediadors,..), de manera que es pugui actuar davant les necessitats dels alumnes amb TC, no només les decaire pedagògic, sinó també socials. Tots els acords i subacords presos pels diferents òrgans seran revisats i avaluats de forma periòdica per mantenir una estructura coherent amb les actuacions que es facin amb els alumnes de TC. *Dins la Comissió d’Atenció a la diversitat (CAD) es crearà una xarxa comunicativa amb els coordinadors de centre, el coordinador pedagògic, el coordinador LIC i elpsicopedagog de l’EAP (així com altres professionals que es consideri necessaris que també interactuin amb aquest alumnat) Es farà un seguiment de l’alumne tant pel que fa a ls aprenentatges (seguiment del seu pla individualitzat) com de les relacions establertes amb el personal del centre (professors i companys) i s’actuarà segons les necessitats. *En cas que els alumnes assisteixin a una USEE...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Centros y equipos de apoyo para la integraci n escolar
  • Integraci n inclusi n power point dos 1
  • Centro De Capacitaci N E Inclusi N Laboral Para Personas Con Discapacidad
  • El proceso de integraci n y uso pedag gico de lasTIC en centros educativos
  • La Integraci n y la Inclusi n de alumnos con discapacidad en Am rica Latina y el Caribe
  • Inclusio de clases
  • Integracia de eu
  • interpretacion e integracio

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS