La llengua

Páginas: 6 (1424 palabras) Publicado: 15 de abril de 2013
Text escrit reflexiu sobre l’ensenyament i aprenentatge de llengües a l’educació infantil que respongui a aquesta estructura i continguts:
Què és la llengua? 1
Al currículum català és parla de llengua fent referència a : llengua catalana, llengua estrangera i llengua oral. La llengua forma part de la diversitat cultural que trobem a la societat i que és treballa per ampliar els coneixementsdel món social i cultural que ens envolta. És essencial per al desenvolupament dels nens i nenes per atots els seus aprenentatge.
Pel que fa a la llengua catalana segons el currículum, ha de ser una llengua de comunicació i d’aprenentatge i cal trobar moments per a una bona pràctica amb tot el grup de nens i nenes, ja que hi ha un gran nombre d’infants als centres amb una llengua materna diferenta la catalana. L’adquisició de la nova llengua requerirà acollir la pròpia amb el màxim respecte i reconeixement. Cal donar temps i els suports necessaris perquè es pugui tornar a experimentar els formats més bàsics de la comunicació amb la llengua catalana per tal que l’infant pugui compartir i construir els significats.
Llengua estrangera significa començar a “fer viure” la llengua, començara fer servir la llengua per descobrir, per socialitzar-se, per provar i tornar a provar, per expressar sentiments i experiències, per esdevenir més autònom i reflexiu, tot adonant-se que la llengua va més enllà de l’aula i serveix pel mateix que les llengües que és parlen a casa. Per impartir la llengua estrangera és necessari conèixer l’etapa d’educació infantil, per tal que aquesta llenguas’integri en una realitat que posa condicions, però que alhora possibilita infinitat d’oportunitats. Tot hi que no hi ha currículum de llengua estrangera s’ha de planificar activitats dins de les unitats didàctiques, i si la mateixa mestra no pot realitzar les activitats, serà imprescindible la coordinació entre mestres per tal que la seqüencia didàctica sigui la correcta i tingui coherència amb la restade la programació .
La llengua oral serà la base i el mitjà dels seus aprenentatges de la : representació, comunicació i del gaudi en els llenguatges plàstics, musicals i corporal, en l’escola activa, en l’exploració i en la interpretació i creació.
Per tant puc dir que la llengua segons el currículum és un conjunt de signes propi d’una comunitat que serveix per a la representació icomunicació entre les persones. I que tenim diverses llengües per aprendre per expressar-les amb la llengua oral i el llenguatge escrit.
Com s’aprèn?
La llengua és un conjunt de signes que s’utilitzen per a la comunicació, i els procediments fonamentals que utilitza el nen per aprendre-la són:
La imitació, és a dir, que el nen aprèn frases i paraules que diuen els familiars.
La creativitat , sóncapaços d’inventar.
Hi ha diverses teories sobre l’aprenentatge de la llengua: 2
Baby talk: és el conjunt de formes que adopta l’adult quan es dirigeix a l’infant.
Retroalimentació: La mare corregeix la parla dels infants.
Aportació del ambient: Adquireix la llengua en diferents ambients.
Autors que van realitzar teories sobre l’adquisició del llenguatge: 3
Teoria conductista: Skinner diu queels nens i nenes adquireixen el llenguatge per mitja el procés d’adaptació a estímuls externs de correcció i repetició de l’adult, en diferents situacions de comunicació. Per tant hi ha un procés d’imitació per part del nen.
Teoria innatista: Chomsky postula com hipòtesi que existeix en tots els infants una predisposició innata per portar a terme l’aprenentatge del llenguatge. A més plantejaque les persones posseeixen un dispositiu d’adquisició del llenguatge que programa el cervell per analitzar el llenguatge escoltat i desxifrar les seves regles. Per tant per a Chomsky l’aprenentatge del llenguatge és específic de l’esser humà, la majoria de les pronunciacions dels nens i nenes són creacions personal i no respostes apreses però a més a més els intents dels adults dirigits a...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • historia de la llengua
  • Didàctica de la llengua
  • psicop de la llengua
  • catala la llengua
  • La Llengua
  • llengua
  • llengua
  • La Llengua

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS