psicop de la llengua

Páginas: 5 (1168 palabras) Publicado: 29 de marzo de 2013
1. Justificació del tipus d’instrument que considereu que pot ser més adient per conèixer la informació que necessiteu per poder saber com ensenya llengua oral un mestre a l’aula i com aprenen els seus alumnes.

Existeixen diferents tècniques i instruments per a l'obtenció d'informació. Segons els propòsit que tinguem i la necessitat d'informació farem servir uns o altres. Les méshabitualment utilitzades són el qüestionari, l'entrevista i l'observació, ja sigui documental o directa. En el cas que ens ocupa triaria dos instruments ben diferenciats: un qüestionari per a obtenir informació sobre com ensenya llengua oral el mestre i un registre d'observació directa per a la recollida d'informació sobre què saben els alumnes.

El qüestionari als mestres, que en aquest cas seria anònim,ens permetrà extreure informació d'una població amplia (tot el claustre d'un centre) en poc temps. L'entrevista individualitzada requeriria més recursos tant personals com de temps per a la seva realització. L'objectiu seria obtenir una informació general i específica sobre l'organització que estudiem (equip docent d'un centre). Les preguntes serien força tancades. Les instruccions per a lacomplimentació del qüestionari es faran per escrit i de manera prou aclaridora com per evitar ambigüitats, falses interpretacions, prejudicis... Amb aquest instrument, el temps de confecció pot ser una mica elevat, però el temps de resposta és baix i la computació de dades és senzilla.

En el cas dels alumnes s'optarà per una observació directa. Es podria fer una observació documental (d'algunenregistrament, però requeriria tècniques més costoses i més temps. De tota manera no es descarta que en alguns casos fos necessari. Cal una sistematització de la recollida de dades, i seria convenient que la realitzés una persona externa a la situació. Si es tracta d'una conversa en rotllana del grup, gestionada entre el mestre i l'autogestió del grup, és imprescindible que hi hagi un altre adult querecull les dades. Prèviament el mestre haurà planificat amb l'observador quins aprenentatges i estratègies dels alumnes vol observar en cada sessió de llengua oral, ja siguin aspectes de gestió de conversa, com de contingut comunicatiu.

2. Reflexió sobre aquells elements que creieu que hauria de poder recollir aquest instrument per poder obtenir la informació que necessiteu

En el cas delqüestionari als mestres l'objectiu és recollir la “consciència” del claustre de les situacions quotidianes en les que estan ensenyant llengua oral. És un primer recull d'informació sobre situacions orals de la vida diària, situacions pròpies d'activitats d'aprenentatge i altres situacions especials. Es demanen respostes sobre si consideren que és una situació oral en la que s'està ensenyant llengua,quina periodicitat té i quin tipus d'agrupament es fa de l'alumnat.

Pel que fa al full de registre a través de l'observació directa dels aprenentatges dels alumnes, en relació a una situació de conversa en gran grup, caldria incloure aspectes de gestió de la conversa, com ara si demana la paraula, si espera el seu torn, si escolta en silenci; i continguts comunicatius, ja sigui si ordena lesidees, si les idees són del tema que s'està tractant, si mostra coneixements sobre el tema i si aporta noves idees.
3. Presentació i justificació de l’instrument elaborat.

Instrument 1: QÜESTIONARI PER AL MESTRE - Com i quan ensenya el mestre? - Situacions orals habituals

Especialitat: ________________
Nivell: ______________

Aquest qüestionari és anònim. Et presentem una sèrie desituacions escolars habituals en les que hi ha producció oral per part del mestre. Digues si o no, segons consideres si et serveixen per a ensenyar llengua oral als teus alumnes. Escriu amb quina periodicitat fas les que SI et serveixen (puntualment, diàriament, setmanalment...) i amb quin tipus d'agrupament d'alumnat (grup sencer, desdoblaments, grups reduïts...)
Pots afegir altres situacions, si...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • PSICOPO
  • psicop
  • Psicoped
  • La llengua
  • Psicop Y Aprendi
  • INFORM PSICOP
  • historia de la llengua
  • Didàctica de la llengua

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS