LOKI

Páginas: 5 (1189 palabras) Publicado: 16 de febrero de 2014
XII Dibuix tècnic
a) Temari
1. Dibuix geomètric. Elements geomètrics. Traçat de perpendiculars i paral·leles.
Angles. Operacions amb angles. Triangles: classes i construcció. Quadrilàters:
classes i construcció. Circumferències i tangències: posició relativa i traçat.
Polígons: classes i construcció. Corbes geomètriques: classes i construcció. Formes
geomètriques tridimensionals:políedres, cossos radials i de revolució, construcció i
seccions.
2. Relacions geomètriques. Igualtat, equivalència, semblança i proporcionalitat:
concepte, procediments de traçat i construcció. Escales: aplicació, classes, mètodes
per a dibuixar a escala, elecció de l'escala. Simetries: concepte, tipus i procediments.
3. Projecció dièdrica: Denominació, obtenció i disposició de les vistes a partir del'alçat. Correspondència entre mesures i vistes. Sistemes de disposició de les vistes.
Procediments d'execució.
4. Projecció axonomètrica: Eixos i plans del sistema. Línies de fuga. Procediments
d'execució.
5. Talls i seccions. Objectiu i aplicacions. Tipus. Pla del tall. Pla de projecció. Normes
i procediments de realització del talls i seccions.
6. Croquisació. Objectiu i aplicacions.Proporcionalitat entre les vistes i els elements
que el componen. Dades que ha de contenir el croquis. Procediment d'elaboració.
7. Normalització. Concepte i objectiu. Formats i línies normalitzades. Acotacions:
principis, classificació de cotes, elements emprats en l'acotació, sistemes d'acotació,
acotació de peces segons formes i dimensions. Representació simbòlica i
representació esquemàtica.Simbologia industrial i arquitectònica bàsica.
b) Criteris d’avaluació
1. Representa gràficament diferents elements geomètrics emprant les propietats i
lleis geomètriques.
2. Representa gràficament formes, espais i objectes emprant les conceptualitzacions
de la geometria i les normes, simbologia i convencions establertes.
3. Transfereix elements, formes, espais i objectes de la bidimensió ala tridimensió i
de la tridimensió a la bidimensió, emprant els sistemes de representació i les escales
adequades.
4. Representa gràficament en un determinat sistema de representació una forma i/o
un espai representat en un altre.
5. Desenvolupa en el pla, cossos geomètrics, a partir de la tridimensió.
6. Construeix gràficament cossos geomètrics a partir del seu desenvolupament.
7.Croquisa i acota referents d'àmbit industrial i/o arquitectònic.
8. Identifica les propietats i lleis geomètriques de diferents elements geomètrics a
partir de la seva representació gràfica.
9. Identifica les formes i estructures geomètriques d'un objecte real o d'una
representació gràfica.
10. Identifica les relacions bàsiques de pertinença, d'incidència, mètriques iTemaris i criteris avaluacióprova d’accés a cicles formatius de grau superior 2007 31/42
projectives entre formes geomètriques
11. Interpreta la simbologia i normalització continguda en una representació gràfica.
12. Identifica, en una representació gràfica, els elements i les relacions de les formes
geomètriques representades i el procés de construcció.


VII Física
a) Temari
1. Magnituds escalars i vectorials.
1.1Principals magnituds escalars i vectorials que s'utilitzen en Física.
1.2 Forces. Representació de forces. Composició de forces concurrents.
Equilibri de forces.
2. Cinemàtica.
2.1 Magnituds cinemàtiques: desplaçament, velocitat i acceleració.
2.2 Moviment rectilini uniforme i uniformement variat.
2.3 Tir vertical i horitzontal.
2.4 Moviment circular, moviment circular uniforme i movimentcircular
uniformement variat. Conceptes de velocitat angular i d'acceleració angular.
3. Dinàmica.
3.1 Lleis de la Dinàmica.
3.2 Treball, energia i potència. Energies cinètica i potencial.
3.3 Energia i quantitat de moviment. Principis de conservació de l'energia i de la
quantitat de moviment.
3.4 Forces de fregament. Coeficient de fregament.
3.5 Gravetat. Llei de la gravitació universal....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Loki
  • loki
  • lokia
  • Lokio
  • loki
  • loki
  • loki
  • loki

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS