Moviment I Forces 2

Páginas: 7 (1666 palabras) Publicado: 19 de octubre de 2015
UNITAT 1. MOVIMENT i
FORCES

1. MOVIMENT
2. FORCES
3. MOVIMENT I FORCES
4. PRESSIÓ

1. MOVIMENT
Moviment: Un objecte realitza un moviment
quan canvia la seva posició o el punt de l’espai
en que es troba.
Mòbil: Objecte o cos que es mou
Trajectòria: Camí que segueix un mòbil en el seu
moviment, pot ser rectilínia o curvilínia.
(nosaltres estudiarem la rectilínia).
Un cos es mou quan varia laseva distància a un
sistema de referència. Per descriure el
moviment d’un cos hem de conèixer la seva
trajectòria. I per això hem de disposar d’un
sistema de referència...

Sistema de referència:

Posició (x): És la distància des de l’origen fins al punt en
que es troba el mòbil en un moment determinat.
Per conveni cap a la dreta els valors positius són, cap a
l’esquerra negatius.
Desplaçament (d)::Resulta de restar la posició final i la inicial.
Serà un valor positiu si el punt final està més a la dreta que
l’inicial, i negatiu si el punt final està a l’esquerra respecte de
l’inici. d=x-x0
Distància recorreguda: Si sabem la trajectòria que segueix un
mòbil podem saber la distància total que recorre des de la sortida
fins a la arribada. Serà una suma de desplaçaments (agafats
sense signe,en valor absolut).

VELOCITAT
d ( distància recorreguda)
Velocitat mitjana= -----------------------------t (temps emprat)

Velocitat mitjana: és la distància recorreguda
per un mòbil en un temps determinat.
Les unitats amb que s’expressa són km/h o m/s.

Velocitat instantània és la que porta un mòbil en
un instant determinat.
Tenim eines per determinar-la, per exemple el
velocímetre del cotxe,que ens indica per a cada
instant la velocitat que porta el cotxe (tot i que
per a tenir la informació completa ens hauria
d’indicar també la direcció que porta).

FACTORS DE CONVERSIÓ
Per transformar km/h a m/s recordeu que cal
emprar els factors de conversió:
120 km
1h
1000 m
120 km/h= --------- . -----------. ----------= 33,33 m/s
1h
3600 s
1 km
10 m
3600s 1 km
10 m/s = ------------ .---------.-----------= 36 km/h
1s

1h

1000m

GRÀFICA POSICIÓ-TEMPS

Simulador cinemàtica moviment rectilini (Tavi Case
llas)

• Observa amb deteniment la següent gràfica que representa el
moviment d’una girafa que camina per una carretera.
• Quina és la posició inicial? I quina és la posició final?
• Calcula el desplaçament.
• Quant temps ha durat el recorregut?
• En quina posició està als 20 segons? Ials 50 segons?
• Com ha sigut el seu moviment fins els 20 segons?
• Què ha fet aquesta girafa entre 20 i 50 segons?
• I entre 50 i 70 segons?

ACCELERACIÓ
Quan un cotxe varia la velocitat diem que accelera...

variació de la velocitat (Δv)
acceleració (a)=----------------------------------temps emprat (t)

L’acceleració mesura la variació de la velocitat per la
unitat de temps.
Les unitats ambles que s’expressa són els m/s2.
L’acceleració pot ser també negativa, això passa quan un
mòbil en lloc d’augmentar la velocitat la disminueix.
Per exemple un cotxe quan arriba a un semàfor.

GRÀFICA VELOCITAT-TEMPS

Simulador

M.R.U !!

MRU a= 0 v constant
v= x-x0/ t
d=x-x0 = v·t
t=x-x0 /v
Equació del moviment: x=x0+v·t
MRUA a constant
v variable
a= (v-v0)/t
v2 = v20 +2·a·d
Equació de lavelocitat: v= v0 + a·t
Equació del moviment: X= x + v ·t + 1/2·a·t2

2. LES FORCES

DEFINICIÓ DE FORÇA
Força és qualsevol acció capaç d’alterar
l’estat de repòs o de moviment dels
cossos o de produir alguna deformació

Les forces són magnituds vectorials!!

Per tenir la informació completa d’una força
determinada, no en tenim prou en conèixer el seu
valor. Caldrà saber també on s’aplica, en quinadirecció i en quin sentit.
Això s’aconsegueix gràcies als VECTORS

!!!

Què és un vector?

És un segment de recta orientat.

Es caracteritza per:

El mòdul, llargada del segment.

La direcció, ve donada per la recta.

El sentit, és un dels dos sentits
possibles.

Igual mòdul i direcció,
però diferent sentit
Diferent mòdul i igual
direcció i sentit
Diferent mòdul i
direcció

???

La unitat de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Movimento I Vectores
  • Força I Magnituds
  • Força i salts gimnàstics
  • Actividades De FORCE 2
  • kozumi air force 2
  • Moviment Obrer I Colonialisme A Anglaterra
  • Planificación FORCE II bloque I secuencia 2
  • Reinaxença i moviment cultural popular

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS