Pac3 desenvolupament i aprenentatge

Páginas: 5 (1153 palabras) Publicado: 5 de diciembre de 2011
PAC 3 DESENVOLUPAMENT I APRENENTATGE DURANT L’EDAT ESCOLAR

1.Completar unes quadre-síntesi i unes qüestions del desenvolupament cognitiu durant tot el període de l’ensenyament obligatori destacant aquells aspectes i aportacions què creus mes rellevants, del treballats en els diferents mòduls de l’assignatura.
Teories Aspectes metacognició
teoria piagetiana
Explica el com i el per què esconstrueix el coneixement a partir de 3 conceptes: la presa de consciència, un procés de conceptualització d’allò que ja està adquirit en el pla de l’acció i es dona en el pla representatiu; l’abstracció ,que permet a l’individu extreure determinades propietats dels objectes o de les pròpies accions , reorganitzar-les i aplicar-les a noves situacions; i l’autoregulació, que són compensacionsactives del subjecte davant pertorbacions cognoscitives.
Les estratègies emprades per resoldre un problema determinat es troben en el pla de l’acció.
teoria vigotskiana
No menciona el concepte explícitament, però es pot al.ludir a ell quan explica que el control voluntari , la realització conscient, els orígens socials i la mediació són característiques que es troben presents a tots els processospsicològics d’ordre superior.
Quan parla del desenvolupament, es tracta de la formació progressiva de les funcions pròpiament humanes: llenguatge, raonament, memòria, atenció...
Tots els éssers humans comparteixen característiques universals degut a l’herència biològica i cultural, i al mateix temps cadascú de nosaltres varia en funció de les nostres circumstàncies físiques e interpersonals.teories del PDI
Menciona que qualsevol activitat cognitiva requereix un sistema de control que planifiqui, reguli, i avaluï l’activitat per tal de ser executada de manera correcta.
Els subjectes requereixen de la possessió de determinats coneixements, estratègies i una supervisió reguladora de la seva pròpia activitat.
L’exposició reiterada a les mateixes situacions, tasques i objectius, fa queel subjecte disminueixi progressivament el control conscient i es converteixin les seves activitats en accions automàtiques amb les característiques d’aquest tipus de processaments.

1-. Descriviu en un màxim de sis línies què enteneu per metacognició.
S’entén com a metacognició la capacitat que tenim d’autoregular el propi aprenentatge; és a dir, de planificar quines estratègies hem d’utilitzaren diferents situacions, com les hem d’aplicar i com a resultat dur a terme una nova actuació.
Aprendre a aprendre, és millorar les activitats i les tasques intel.lectuals que portem a terme utilitzant la reflexió per orientar-les i assegurar-se una bona execució.
2-. Cognició i metacognició. En què es diferencien? Poseu un exemple concret.
La cognició agrupa els processos cognitius , és adir, els mecanismes interns que utilitza una persona per percebre, assimilar, emmagatzemar i recuperar informació.
La metacognició suposa la capacitat que els subjectes tenim de planificar quines estratègies s’han d’emprar en cada situació , aplicar-les , controlar el procés i avaluar-ho per afirmar-ho o bé per modificar-ho. El coneixement metacognitiu desenvolupa un paper fonamental en qualsevolactivitat cognitiva. L’ús d’estratègies cognitives poden promoure experiències metacognitives. Per exemple: si fem un repàs d’un tema de ciències , l’alumne pot tenir la sensació d’haver après o no aquest tema.
És necessari tenir algun tipus de coneixement del propi funcionament cognitiu, ja que si una persona no és conscient de les estratègies de les quals disposa, és poc probable que sàpigaemprar-les correctament davant d’una determinada situació.
Així, la cognició és la confirmació de que el conjunt d’una senyal enviada ha estat rebuda i interpretada o representada pel receptor.
Exemple:
Si tenim en compte les estratègies i habilitats que fem servir en una activitat extra-escolar, com podria ser l’equip de bàsquet .Cada jugador té unes característiques pròpies com poden ser la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Desenvolupament i Aprenentatge Pac1
  • Desenvolupament i aprenentatge surant l'edat escolar
  • Pac1 desenvolupament i aprenentatge en edat escolar
  • Desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar
  • Aprenentatge I Desenvolupament Motor
  • Desenvolupament i aprenentatge
  • Desenvolupament I Aprenentatge Durant L'Edat Escolar Pac 3
  • desenvolupament i aprenentatge durant l'edat escolar PAC 1

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS