Recursos humans

Páginas: 6 (1367 palabras) Publicado: 16 de marzo de 2012
Pepi Muñoz Martos


Prova d’Avaluació Continuada 1 (PAC1).
La funció de gestionar persones: Què és? D’on ve? On va?BLOC 1. LA GESTIÓ DE LES PERSONES


1. Quin és el paper que ha de jugar la Direcció General de les empreses per aconseguir alinear les polítiques de RR.HH. amb l’estratègia corporativa i l’entorn exterior?


El paper de la Direcció General d’una empresaper aconseguir alinear les polítiques de RR.HH.,crec que ha de ser proper als treballadors, és a dir, cal tenir en compte les motivacions, els seus objectius dins i fora de l’empresa, la seva família,..., en definitiva cal aconseguir que el treballador estigui motivat i que es senti partícip de l’empresa, que es comprometi.
També penso que caldria ajustar els horaris. Personalment vaig treballaren una empresa per objectius i la veritat és que produíem molt més i estàvem més motivats. L’empresa que es mou per objectius permet una flexibilitat horària que és valorada molt positivament pel treballador.

2. Valorant la necessitat d’alinear la política de RR.HH. amb la conjuntura externa de crisi econòmica i de valors actuals, i tenint en compte els factors de l’entorn queproposen Albizu-Galastegui i Landeta Rodríguez en els apunts, quines mesures pràctiques o actuacions sobre la gestió de les persones se t’ocorre que podrien adoptar les empreses que vulguin incorporar la visió més humanista que proposa Juan José Almagro a l’article? Raona la teva resposta.


Tenint en compte els factors de l’entorn que ens proposen Albizu-Galastegui i Landeta Rodríguez i volentassolir una visió més humanista (Almagro, J.J.) aplicaria les següents mesures:


.-Factors econòmics: Direcció per objectius. Es redueixen els de costos de control de les persones i incrementem la motivació.

.-Factors políticolegals: Una major satisfacció per la conciliació de la vida laboral i personal, redueix l’estrès i millora el grau de productivitat d’una empresa..-Factors socioculturals: Millora de la imatge pública. Reforç de la capacitat de l’empresa per retenir i atreure el talent dels i de les millors professionals


.-Factors tecnològics: Major facilitat per la formació contínua.3. Quin paper juga el compromís de les persones en l’èxit de l’organització? Consideres que el compromís és un element susceptible de ser mesurat i gestionat?Explica per què i, se s’escau, com ho faries.


El comprimís de les persones és bàsic en l’èxit de l’organització. S’ha demostrat la importància del fet de sentir-se bé en el lloc de treball, amb motivació, compromís i capacitat de realitzar-se, de poder seguir aprenent, obtenir d’una retribució proporcional. Tot això fa que les persones produeixin més i millor a l’empresa.BLOC 2:EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA FUNCIÓ DE RECURSOS HUMANS
1. Dins de l’evolució històrica de la funció de RR.HH., en quina fase situaries el plantejament que fa en Tomàs i el que fa en Carles? Per justificar la teva resposta, descriu tres o quatre exemples que l’avalin.


El plantejament que fa en Tomàs penso que respon a la fase d’integració de polítiques de personal. Pràcticament volun cap de personal que li porti la gestió de selecció de personal qualificat, dissenyar un sistema d’incentius,...


El plantejament que fa en Carles penso que respon a la fase de la gestió de recursos humans. Considera que els treballadors són un recurs valuós, per això vol que es mesuri el grau de satisfacció dels treballadors i proposar millores, vol que es tingui en consideració lescompetències interpersonals,...
4. Tenint en compte l’estratègia de creixement de LASAS en els propers anys: quines diferències poden sorgir en funció que adoptin un enfocament cap a la gestió de personal o cap a la gestió de RR.HH.? Descriu alguns exemples que avalin el teu raonament.


Sorgeixen diferències importants, depenent de si trien una gestió de personal o una gestió de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Recursos humans
  • Recursos Humans
  • La gestió de recursos humans a internet.
  • El Departament De Recursos Humans
  • Tema 5 Departament De Recursos Humans
  • recursos humans pac 3 2013
  • Auditoría de recursos humanso
  • Humans

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS